Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Vivan

Jésus Vivan

 Zistwar 102

Jésus Vivan

ESKI to kone kisannla sa madam-la ek sa de misie-la? Sa madam-la apel Marie Magdalène, li enn kamarad Jésus. Ek sa bann misie avek bann linz blan la se bann anz. Sa ti lasam kot Marie pe gete la, se ladan mem ki ti met lekor Jésus apre so lamor. Apel sa enn tom. Me asterla lekor Jésus inn disparet! Kisannla ki’nn pran li? Anou gete.

Apre lamor Jésus, bann pret dir Pilate: ‘Kan Jésus ti ankor vivan li ti dir ki li pou resisite apre trwa zour. Alor, donn lord pou vey tom-la. Koumsa so bann disip pa pou kapav kokin so lekor ek dir ki li finn resisite!’ Pilate dir bann pret-la avoy bann solda pou vey sa tom-la.

Me trwaziem zour apre lamor Jésus, bien boner, enn anz Jéhovah vini enn sel kout. Li roul sa ros ki ti devan lantre sa tom-la. Bann solda telman gagn per ki zot pa kapav bouze. Finalman, kan zot get andan tom, lekor-la inn disparet! De-trwa solda al dan lavil ek rakont sa bann pret. Eski to kone ki sa bann move pret-la fer? Zot pey bann solda pou koz manti. Bann pret-la dir bann solda: ‘Dir ki so bann disip inn vini aswar pandan ki nou ti pe dormi, ek zot inn kokin lekor-la.’

An-atandan, de-trwa madam ki kamarad ar Jésus vinn kot tom. Zot gagn sok kan zot trouv tom-la vid! Enn sel kout de anz avek bann linz ki briye aparet. Zot demande: ‘Kifer zot pe rod Jésus isi? Li finn resisite. Ale vit-vit, degaze al dir sa so bann disip.’ Bann madam-la galoupe bien-bien vit! Me lor semin enn misie aret zot. Eski to kone kisannla sa? Se Jésus! Li dir: ‘Al dir mo bann disip.’

Kan bann madam-la dir bann disip ki Jésus ankor vivan ek ki zot inn trouv li, bann disip trouv sa difisil pou krwar. Pierre ek Jean galoup kot sa tom-la pou zot gete avek zot prop lizie, me tom-la vid! Kan Pierre ek Jean ale, Marie Magdalène res lamem. Se lerla mem ki li trouv sa de anz-la andan.

Eski to kone ki’nn ariv lekor Jésus? Bondie inn fer li disparet. Bondie pa’nn resisit Jésus dan sa lekor ki li’nn mor la. Li’nn donn Jésus enn nouvo lekor an espri parey kouma bann anz dan lesiel ena. Me pou montre so bann disip ki li vivan, Jésus kapav pran enn lekor ki bann dimounn kapav trouve, ek se seki nou pou aprann plitar.

Matthieu 27:62-66; 28:1-15; Luc 24:1-12; Jean 20:1-12.