Skip to content

Skip to table of contents

Kifer Moïse Ti Sove

Kifer Moïse Ti Sove

 Zistwar 29

Kifer Moïse Ti Sove

GET kouma Moïse pe sove pe kit l’Égypte! Eski to trouv sa bann misie ki pe galoup deryer li la? Eski to kone kifer zot pe rod touy Moïse? Anou gete.

Moïse finn grandi dan lakaz Pharaon, lerwa l’Égypte. Li’nn vinn enn kikenn ki ena enn gran sazes ek enn gran pouvwar. Moïse kone ki li pa enn Ezipsien. Li kone ki so bann vre paran zot bann esklav Izraelit.

Enn zour, alor ki li ti ena 40 an, Moïse desid pou al gete dan ki sitiasion so pep pe viv. Li trouve kouma bann Ezipsien pe maltret zot ek li al trouv enn Ezipsien pe bat enn esklav Izraelit. Moïse get kat kote, li pa trouv personn. Li koumans bat sa Ezipsien-la, ziska ki li mor. Apre sa Moïse kasiet so lekor dan disab.

Landemin Moïse sorti pou re-al get so pep. Li panse li pou kapav ed zot, koumsa zot pou nepli bizin travay kouma bann esklav. Me li trouv de zom Izraelit pe lager, alor Moïse dir sa zom ki antor la: ‘Kifer to pe bat to frer?’

Misie-la dir li: ‘Kisannla inn fer twa vinn sef ek ziz lor nou? Eski to pou touy mwa parey kouma to’nn touy sa Ezipsien-la?’

Moïse gagn per. Li rann li kont ki bann dimounn inn kone ki’nn ariv sa Ezipsien-la. Pharaon gagn sa nouvel-la, ek li avoy bann zom pou touy Moïse. Se pou sa ki Moïse pe bizin sove ek kit l’Égypte.

Li al dan pei Madiân, enn pei bien lwin. Laba li fer konesans fami Yithro, ek li marye ar enn so bann tifi, Tsippora. Moïse vinn enn berze ek li pran swin bann mouton Yithro. Li res dan Madiân pandan 40 an. Asterla li ena 80 an. Enn zour, kan Moïse pe okip bann mouton Yithro, enn kitsoz extraordiner arive ek sa sanz lavi Moïse net. Anou tourn paz, ek gete ki sa kitsoz extraordiner la sa.

Exode 2:11-25; Actes 7:22-29.