Skip to content

Skip to table of contents

Bann Zanfan Jacob

Bann Zanfan Jacob

 Zistwar 19

Bann Zanfan Jacob

GET sa gran fami-la. Se 12 garson Jacob. Li ti ena osi bann tifi. Eski to konn nom bann zanfan Jacob? Anou gete kouma zot ti apele.

Léa ti gagn Ruben, Siméon, Lévi, ek Juda. Kan Rachel ti trouve ki li pa ti ena zanfan, li ti bien sagrin. Lerla, li ti donn Jacob so servant Bilha ki ti gagn de garson, Dân ek Naphtali. Apre sa, Léa osi ti donn Jacob so servant Zilpa, ek li ti gagn Gad ek Asher. Finalman, Léa ti gagn ankor de garson, Issakar ek Zéboulôn.

Anfin Rachel ti reisi gagn enn zanfan. Li ti apel li Joseph. Plitar, nou pou koz plis lor Joseph, parski li ti vinn enn dimounn bien inportan. Sa se 11 garson ki Jacob ti gagne kan li ti pe res kot Labân, papa Rachel.

Jacob ti ena osi bann tifi, me Labib donn nou nom zis enn sel. Li ti apel Dina.

Ti’nn ariv ler pou Jacob kit Labân pou retourn Canaan. Alor, li rasanble so gran fami ek tou so bann troupo mouton ek bef, ek li koumans enn long vwayaz.

Inpe letan apre ki Jacob ek so fami inn retourn Canaan, Rachel gagn enn lot garson, pandan enn vwayaz. Rachel bien soufer ek finalman li perdi lavi zis apre nesans so tibaba. Me ti garson-la li bien. Jacob apel li Benjamin.

Li bon nou rapel nom 12 garson Jacob parski se zot desandan ki’nn form nasion Israël. An realite, 12 tribi Israël port nom dis garson Jacob ek de garson Joseph. Isaac ti viv ankor boukou lane apre nesans tou sa bann garson-la. Sirman li ti bien kontan pou ena tou sa bann ti-zanfan-la. Me anou gete ki ti ariv Dina, enn so bann ti-zanfan.

Genèse 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.