Skip to content

Skip to table of contents

Bann Fler Pouse lor Baton Aaron

Bann Fler Pouse lor Baton Aaron

 Zistwar 39

Bann Fler Pouse lor Baton Aaron

GET bann fler ek bann zamann mir ki’nn pouse lor sa baton-la. Sa se baton Aaron. Sa bann fler ek bann frwi mir la inn pouse lor baton Aaron pandan enn sel lanwit! Anou gete kifer.

Sa fer inpe letan ki bann Izraelit dan dezer. Sertin parmi lepep pa dakor ki Moïse bizin diriz zot ouswa ki Aaron bizin gran pret. Qorah form parti sa bann dimounn ki pans koumsa la, ena osi Dathân, Abiram ek 250 sef parmi lepep. Tou sa dimounn-la vinn get Moïse ek dir li: ‘Kifer zot pe rod grander par rapor ar nou?’

Moïse dir Qorah ek so bann partizan: ‘Demin gramatin pran bann resipian dife ek met lansan ladan. Apre vinn kot tabernak Jéhovah. Nou pou gete kisannla Jéhovah pou swazir.’

Landemin Qorah ek so 250 partizan vinn kot tabernak. Ti ena ankor boukou dimounn ki ti vinn soutenir zot. Jéhovah bien ankoler. Moïse dir: ‘Al lwin ar latant sa bann move dimounn-la. Pa tous nanye ki pou zot.’ Lepep ekoute, ek al lwin ar latant Qorah, Dathân ek Abiram.

Lerla Moïse dir: ‘Par sa zot pou kone kisannla Jéhovah inn swazir. Later pou ouver ek pou aval sa bann move zom-la.’

Deswit kouma Moïse aret koze, later ouver. Later aval latant Qorah ek so bann zafer, Dathân, Abiram ek bann ki ti vinn avek zot, ek later ferm lor zot. Kan lepep tann bann ki pe tonbe kriye, zot kriye: ‘Galoupe! Pangar later aval nou osi!’

Qorah ek so 250 partizan ankor kot tabernak. Lerla Jéhovah avoy enn dife ki bril zot tou. Apre sa, Jéhovah dir Éléazar, garson Aaron, pran bann resipian dife sa bann zom ki finn mor la ek fer enn ti kouvertir mins ar zot pou met lor lotel. Sa kouvertir-la pou enn lavertisman pou bann Izraelit, pou ki zot kone ki se zis Aaron ek so bann garson ki pou servi kouma pret pou Jéhovah.

Me Jéhovah ti anvi fer sir ki lepep konpran ki Li’nn swazir Aaron ek so bann garson pou vinn bann pret. Alor Li dir Moïse: ‘Fer sef sak tribi Israël amenn enn baton. Pou tribi Lévi, fer Aaron amenn so baton. Apre sa, met sak baton devan lars lalians dan tabernak. Fler pou pouse lor baton sa kikenn ki mo’nn swazir kouma pret la.’

Landemin gramatin kan Moïse al gete, se lor baton Aaron ki bann fler ek bann zamann mir inn pouse! Alor, eski asterla to konpran kifer Jéhovah ti fer fler pouse lor baton Aaron?

Nombres 16:1-49; 17:1-11; 26:10.