Skip to content

Skip to table of contents

Joseph Ek So Bann Frer

Joseph Ek So Bann Frer

 Zistwar 21

Joseph Ek So Bann Frer

GET kouma sa garson ki nou trouve lor zimaz la paret tris. Li apel Joseph. So bann frer finn fek vann li ar sa bann marsan ki pe al l’Égypte la. Laba, Joseph pou vinn enn esklav. Kifer so bann demi-frer inn fer sa? Se parski zot zalou Joseph.

Jacob bien-bien kontan Joseph. Akoz sa, li fer enn long palto bien zoli pou li. Kan so dis frer trouve ki kantite Jacob kontan Joseph, zot koumans zalou. Zot koumans ena enn gran laenn pou li. Me ena enn lot rezon kifer zot ena laenn pou li.

Joseph ti fer de rev. Dan toulede rev, so bann frer ti pe tom azenou devan li. Kan Joseph rakont sa rev-la so bann frer, zot deteste li ankor plis.

Enn zour, Jacob demann Joseph pou al pran nouvel so bann gran-frer ki pe okip bann mouton. Kan zot trouv Joseph pe vini, sertin parmi zot dir: ‘Anou touy li!’ Me Ruben, zot pli gran-frer, dir: ‘Non, pa fer sa!’ Alor, olie zot touy li, zot trap li, zot zet li dan enn pwi ki’nn sek. Apre sa, zot asize pou kalkile ki zot pou fer ar li.

Zis dan sa ler-la, enn karavann Yismaelit pe pase. Juda dir so bann demi-frer: ‘Anou vann li ar bann Yismaelit.’ Se seki zot fer. Zot vann Joseph pou 20 pies larzan. Zot ti san pitie, pa vre?

Ki sa bann frer-la pou al dir zot papa aster? Zot touy enn bouk, ek zot tranp linz Joseph de-trwa fwa dan disan bouk-la. Apre sa, zot pran linz la, zot retourn lakaz, ek zot dir zot papa: ‘Nou finn trouv sa. Get enn kou si pa linz Joseph sa.’

Jacob rekonet linz Joseph. Li kriye: ‘Sirman enn zanimo sovaz finn touy li.’ Se samem ki bann frer Joseph anvi zot papa krwar. Jacob extra sagrin. Li plore pandan plizir zour. Me Joseph pa’nn mor. Anou gete ki ariv li dan l’Égypte.

Genèse 37:1-35.