Skip to content

VINN FOR GRAS-A LAFWA!

Lasanble Rezional 2021 Bann Temwin Zeova

Nou kontan pou invit ou pou asiste lasanble rezional bann Temwin Zeova ki pou fer pandan trwa zour. Akoz pandemi COVID-19, sa levennman-la pou disponib lor nou sit Internet jw.org. Bann diferan parti sa program-la pou disponib lor jw.org pandan bann mwa Ziliet ek Out.

KI POU ENA DAN SA LASANBLE-LA?

  • Vandredi: Gete kifer li lozik pou krwar ki Bondie existe, ki so Parol li laverite, ki so bann prinsip ranpli ar sazes, ek ki Li kontan nou. Aprann kouma bann kitsoz ki ena dan lanatir kapav ogmant ou lafwa dan bann promes nou Kreater.

  • Samdi: Kifer bann Temwin Zeova kontign prese? Gete kouma zot mesaz kapav ed bann dimounn partou dan lemond.

  • Dimans: Ki ete “Bonn Nouvel”? (Mark 1:14, 15) Eski nou kapav krwar sa “Bonn Nouvel” la? Ou pou gagn repons sa bann kestion-la dan enn diskour ki baze lor Labib, so tem se “Ena Lafwa dan Bonn Nouvel.”

  • Fim: Labib koz lor profet Daniel, ek se enn parmi bann zistwar extraordiner ki ena dan Labib. Sa fim-la an de parti, ek pou zwe li Samdi ek Dimans. Dan sa fim-la, ou pou trouve kouma Daniel reazir devan bann tantasion, bann difikilte, ek kan bann dimounn boufonn li.

SA LEVENNMAN-LA GRATIS

LI PA NESESER KI OU KREE ENN KONT OUSWA KONEKTE LOR SA SIT-LA

Ou kapav trouv program sa levennman-la, ek get enn video ki koz lor nou bann lasanble rezional.