Skip to content

“Anons Bon Nouvel!”

Lasanble Rezional 2024 Bann Temwin Zeova

Lantre gratis Pa pas laket

Bann Pwin For

Vandredi: Nou pou trouv bann prev ki seki bann Levanzil rakonte lor Zezi, finn vremem arive. Nou pou trouve osi kouma bann Levanzil kapav fer nou gagn bann bienfe azordi.

Samdi: Ki bann profesi ti dir konsernan nesans ek lanfans Zezi, ek eski sa bann profesi-la inn vremem realize?

Dimans: Diskour “Kifer Nou Pa Per Bann Move Nouvel?” pou montre nou kifer bann milyon dimounn azordi, ena konfians dan lavenir ek zot santi zot an sekirite, mem si sa lemond-la pe vinn pli pir.

Fim

Bon Nouvel Dapre Zezi: 1e Epizod

Vre Lalimier Lemond

Pandan lanfans Zezi, boukou kitsoz interesan inn arive. Pou koumanse, li’nn ne gras-a enn mirak. Inpe letan apre, enn lerwa ti pe rod touy li ek ti bizin amenn li Lezip. Apre sa, bann gran ansegnan ti inpresione par so lintelizans. Aprann plis lor sa bann levennman-la ek lor lezot ankor dan premie epizod sa fim-la. Nou pou get premie parti sa epizod-la Vandredi ek so deziem parti Samdi.

Get bann video pou lasanble rezional sa lane-la

Ki Pase dan Nou Bann Lasanble?

Dekouver seki pase kan ou asiste enn lasanble bann Temwin Zeova.

Lasanble Rezional 2024 Bann Temwin Zeova: “Anons Bon Nouvel!”

Dekouver seki nou pou aprann dan lasanble rezional sa lane-la.

Trailer Fim: Bon Nouvel Dapre Zezi

Boukou dimounn kone ki Zezi ti ne gras-a enn mirak. Me ki ti arive avan ek apre so nesans?