Skip to content

Lafwa dan Bondie

Lafwa li enn lafors bien pwisan. Li kapav ed twa pou res stab asterla ek donn twa enn vre lespwar pou lavenir. Labib kapav ed twa mem si zame to’nn krwar dan Bondie, mem si to nepli ena lafwa, ouswa si to anvi ranforsi to lafwa.

Piblikasion

Enn Bon Nouvel Ki Sorti kot Bondie!

Ki sa bon nouvel ki sorti kot Bondie la? Kifer nou kapav krwar ladan? Sa brosir-la reponn bann kestion Biblik ki bann dimounn souvan poze.