Skip to content

Lafwa dan Bondie

Lafwa li enn lafors bien pwisan. Li kapav ed twa pou res stab asterla ek donn twa enn vre lespwar pou lavenir. Labib kapav ed twa mem si zame to’nn krwar dan Bondie, mem si to nepli ena lafwa, ouswa si to anvi ranforsi to lafwa.

LEVE!

Kouma Ou Kapav Ere?​—Lamour

Pou ki enn kikenn ere, li inportan ki li donn lamour ek ki li resevwar lamour osi.

LEVE!

Kouma Ou Kapav Ere?​—Lamour

Pou ki enn kikenn ere, li inportan ki li donn lamour ek ki li resevwar lamour osi.

Imit Zot Lafwa​—Bann Zom ek Fam dan Labib