Ki Ena Nouvo?

2024-06-18

BANN ZENN DEMANDE

Ki Mo Bizin Kone lor Fime ek Sigaret Elektronik?

Bann star ek to bann kamarad lekol kapav fer twa krwar ki fime li fun, me li vedir plis ki sa. Get bann danze ki fime ena ek kouma nou kapav evit zot.

2024-06-18

LATOUR DEGARD (EDISION LETID)

Sizesion lor Kouma pou Etidie​​—Fer Zefor pou Aprann Bann Nouvo Kitsoz

Kan nou fer nou letid personel, kouma nou kapav trouv ek konpran pli bien seki Zeova pe ansegn nou?

2024-06-18

LATOUR DEGARD (EDISION LETID)

Kestion Bann Lekter​​—Septam 2024

Kan Zezi ti dan Zide, li ti avoy 70 disip prese. Me kan li ti selebre Repa Lesegner, kotsa sa 70 disip-la ti ete? Eski zot ti abandonn li?

2024-06-18

LATOUR DEGARD (EDISION LETID)

Enn Lavi Ranpli ar Satisfaksion dan Mo Servis pou Zeova

André Ramseyer inn pas 70 an dan servis aplintan ek li ti ena boukou responsabilite. Ki difikilte li’nn gagne ek kouma li’nn reisi met Zeova an premie dan so lavi?

2024-06-18

LATOUR DEGARD (EDISION LETID)

Septam 2024

Dan sa nimero-la ena bann lartik apartir le 11 Novam–​8 Desam 2024.

2024-06-03

KAYE RENION LAVI KRETIEN EK PREDIKASION

Septam–Oktob 2024