Skip to content

Skip to table of contents

Dis Ple lor l’Égypte

Dis Ple lor l’Égypte

 Zistwar 32

Dis Ple lor l’Égypte

GET sa bann zimaz-la. Sak zimaz montre enn ple ki Jéhovah inn avoy lor l’Égypte. Lor premie zimaz to trouv Aaron pe tap Larivier Nil avek so baton. Lerla, delo larivier inn vinn disan. Tou bann pwason inn mor, ek larivier inn koumans santi pi.

Apre sa, Jéhovah fer bann krapo sorti dan Larivier Nil. Ena krapo partou—dan four, dan kasrol, lor lili—partou. Kan bann krapo mor bann Ezipsien ramas zot an-ta, ek pei-la santi bien pi.

Apre sa, Aaron tap later avek so baton, ek lapousier transforme vinn bann moustik. Sa bann ti moustik-la pik bann zom ek bann zanimo toulede. Samem trwaziem ple.

Bann ple ki vini apre afekte zis bann Ezipsien, pa bann Izraelit. Katriem ple se bann gro-gro mous ki anvole ek rant dan lakaz tou bann Ezipsien. Sinkiem ple tous bann zanimo. Enn kantite bef, mouton ek kabri bann Ezipsien, mor.

Apre sa, Moïse ek Aaron pran inpe lasann ek avoy sa anler. Lerla, bann dimounn ek bann zanimo koumans gagn bann gro-gro bouton. Sa se siziem ple.

Lerla, Moïse lev so lame ver lesiel ek Jéhovah avoy zekler ek lagrel. Zame lagrel pa’nn tonbe koumsa dan l’Égypte.

Witiem ple se bann sotrel. Zame bann dimounn pa’nn trouv sa kantite sotrel-la. Bann sotrel-la manz tou seki lagrel pa’nn detrir.

Neviem ple se enn marenwar. Pandan trwa zour enn gran nwarte kouver pei, me kot bann Izraelit reste, ena lalimier.

Alafin, Bondie demann so pep pou pas inpe disan enn zenn kabri ouswa enn zenn mouton lor zot linto laport. Lerla anz Bondie pas lor l’Égypte. Kan sa anz-la trouv disan lor enn laport, li pa touy personn dan sa lakaz-la. Me dan tou lakaz kot li pa trouv disan lor linto laport, anz Bondie touy tou bann premie ne, bann dimounn ek bann zanimo. Samem diziem ple.

Apre sa dernie ple-la, Pharaon dir bann Izraelit ale. Pep Bondie ti fini pare pou ale, ek sa swar lamem zot kit l’Égypte.

Exode sapit 7 ziska 12.