Skip to content

Skip to table of contents

Enn Zom Ki Pa Per

Enn Zom Ki Pa Per

 Zistwar 74

Enn Zom Ki Pa Per

GET sa bann dimounn-la, zot pe boufonn sa zenn misie-la. Eski to kone kisannla sa? Li apel Jérémie. Li enn profet Jéhovah ki bien inportan.

Inpe apre ki Lerwa Yoshiya koumans detrir bann zidol dan pei, Jéhovah dir Jérémie vinn So profet. Me, Jérémie panse ki li tro zenn pou ki li vinn enn profet. Me Jéhovah dir ki Li pou ed li.

Jérémie dir bann Izraelit aret fer bann move kitsoz. Li dir: ‘Bann bondie ki bann nasion pe adore zot fos.’ Me, boukou Izraelit prefer ador bann zidol olie ki zot ador vre Bondie, Jéhovah. Kan Jérémie dir lepep ki Bondie pou pini zot akoz bann move kitsoz ki zot ti fer, zot boufonn li.

Bann lane pase, Yoshiya mor ek trwa mwa apre, so garson Yehoïaqim vinn lerwa. Jérémie kontign dir lepep: ‘Jérusalem pou detrir si zot pa sanz zot bann move kondwit.’ Bann pret trap Jérémie ek kriye: ‘Bizin touy twa pou sa bann kitsoz ki to pe dir la.’ Lerla, zot dir bann prins Israël: ‘Bizin touy Jérémie, parski li’nn koz kont nou lavil.’

Ki Jérémie pou fer asterla? Li pa per! Li dir zot tou: ‘Jéhovah inn avoy mwa pou dir zot sa bann kitsoz-la. Si zot pa sanz zot bann move fason viv, Jéhovah pou detrir Jérusalem. Me get bien: Si zot touy mwa, zot pou touy enn zom ki pa’nn fer nanye demal.’

Bann prins les Jérémie viv, me bann Izraelit pa sanz zot bann move manier. Plitar, Neboukadnetsar, lerwa Babylone, vinn lager kont Jérusalem. Alafin, Neboukadnetsar fer bann Izraelit vinn so bann serviter. Li amenn plizir milye Izraelit dan Babylone. Mazinn enn kou seki to ti pou resanti si bann dimounn ki to pa kone pran twa ek amenn twa dan enn lot pei!

Jérémie 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Rois 24:1-17.