Skip to content

Skip to table of contents

Zom Ki Ti Pli For

Zom Ki Ti Pli For

 Zistwar 54

Zom Ki Ti Pli For

ESKI to konn nom misie pli for ki’nn existe lor later? Se enn ziz ki apel Samson. Se Jéhovah ki ti donn Samson sa kantite lafors-la. Avan mem ki Samson ne, Jéhovah ti dir so mama: ‘Biento to pou gagn enn garson. Li pou sov bann Izraelit dan lame bann Filistin.’

Bann Filistin se bann move dimounn ki res dan Canaan. Zot ena boukou solda, ek zot ti fer bann Izraelit boukou ditor. Enn fwa, kan Samson ti pe al kot bann Filistin reste, enn gro lion bien feros ti vinn devan li. Me Samson touy sa lion-la zis avek so lame. Li osi touy enn santenn move Filistin.

Plitar Samson kontan enn tifi ki apel Dalila. Sak sef Filistin promet pou donn Dalila 1,100 pies larzan si li dir zot kifer Samson for koumsa. Dalila anvi gagn tou sa kas-la. Li pa enn vre kamarad ar Samson ouswa pep Bondie. Alor li pa aret demann Samson ki kitsoz fer li for koumsa.

Finalman Dalila reisi fer Samson dir li sekre so lafors. Li dir: ‘Zame mo’nn koup mo seve. Depi ki mo’nn ne, Bondie finn swazir mwa kouma enn serviter spesial, enn Naziréen. Si mo koup mo seve mo pou perdi tou mo lafors.’

Kan Dalila aprann sa, li fer Samson dormi lor so zenou. Lerla li fer enn misie vini ek koup so seve. Kan Samson leve li perdi tou so lafors. Bann Filistin vini ek fer li prizonie. Zot tir so de lizie ek zot fer li vinn zot esklav.

Enn zour bann Filistin organiz enn gran fet pou ador zot bondie Dagôn,ek zot fer amenn Samson pou fer boufon ar li. Pandan sa letan-la, Samson so seve inn pouse. Ar sa garson ki pe trap so lame pou gid li la, Samson dir: ‘Les mo tous bann kolonn ki tini sa batiman-la.’ Lerla Samson priye Jéhovah pou gagn lafors ek li trap bann kolonn-la bien for. Li kriye: ‘Les mo mor avek bann Filistin.’ Ena 3,000 Filistin dan sa fet-la, ek kan Samson apiy avek boukou lafors lor sa bann kolonn-la, batiman-la tonbe ek li touy tou sa bann move dimounn-la.

Juges sapit 13 ziska 16.