Skip to content

Skip to table of contents

Kreasion Ziska Deliz

Kreasion Ziska Deliz

1Parti

Kreasion Ziska Deliz

Kouma lesiel, later, soley, lalinn, zetwal, ek enn kantite lezot kitsoz ki ena lor later, finn aparet? Labib dir nou ki se Bondie ki finn kree tousala. Alor, nou liv koumans avek bann zistwar lor kreasion.

Nou aprann ki an premie, Bondie ti kree bann kreatir spiritiel ki, dan enn sertin sans, parey kouma Li. Apel zot bann anz. Me pou nou, bann dimounn, Li ti kree later. Bondie ti fer Adam ek Ève ek ti met zot dan enn zoli zardin. Me zot ti dezobeir Li ek zot ti perdi drwa pou kontign res dan sa zardin-la.

Depi kreasion Adam ziska Deliz ena antou 1,656 an. Pandan sa letan-la, dan lesiel ti ena bann move kreatir spiritiel invizib, Satan ek so bann move anz. Lor later osi ti ena bann move dimounn kouma par exanp Caïn, ek boukou lezot ankor, parmi ti ena osi bann zom ki ti ena enn lafors extraordiner. Me ti ena osi bann bon dimounn kouma par exanp Abel, Hénok, ek Noé. PREMIE Parti pou koz lor sa bann dimounn-la ek bann levennman ki finn arive dan sa lepok-la.