Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Aparet

Jésus Aparet

 Zistwar 103

Jésus Aparet

APRE ki Pierre ek Jean kit tom kot lekor Jésus ti ete, Marie res la tousel. Li koumans plore. Apre sa, li verse ek get dan tom, parey kouma nou trouve dan zimaz avan. Lerla, li trouv de anz! Zot demann li: ‘Kifer to pe plore?’

Marie reponn: ‘Zot finn pran mo Segner zot inn ale, ek mo pa kone kot zot inn met li.’ Apre sa Marie tourne ek trouv enn misie. Misie-la demann li: ‘Kisannla to pe rode?’

Marie panse ki sa misie-la se zardinie, ek ki kitfwa li’nn pran lekor Jésus. Alor li dir: ‘Si to’nn pran li to’nn ale, dir mwa kot to’nn met li.’ Me avredir, sa misie-la se Jésus. Li finn pran enn lekor ki Marie pa rekonet. Me kan li apel li par so nom, Marie kone ki se Jésus. Li galoupe, li al dir bann disip: ‘Mo finn trouv Lesegner!’

Plitar dan lazourne, pandan ki de disip pe marse pou al dan vilaz Emmaüs, enn misie zwenn zot. Bann disip bien tris parski finn touy Jésus. Me pandan ki zot pe marse, sa misie-la explik zot boukou kitsoz dan Labib ki donn zot kouraz. Finalman, kan zot arete pou pran enn repa, bann disip rekonet ki sa misie-la se Jésus. Apre sa, Jésus disparet, ek sa de disip-la degaze retourn Jérusalem pou rakont sa bann zapot.

Pandan ki sa pe arive, Jésus aparet ar Pierre osi. Kan lezot tann sa zot bien kontan. Lerla sa de disip-la al Jérusalem ek zwenn bann zapot. Zot rakont bannla kouma Jésus inn aparet ar zot osi kan zot ti lor semin. Ek zis kouma zot pe rakont sa, eski to kone ki kitsoz extraordiner arive?

Get zimaz. Jésus aparet ar zot dan lasam, alor ki ena lakle dan laport. Bann disip extra kontan! Eski se pa enn zour extraordiner? Eski to kapav konte komie fwa Jésus inn aparet ar so bann disip ziska ler? Eski to’nn ariv sink?

Thomas, enn lot zapot, pa avek zot kan Jésus aparet. Alor bann disip dir li: ‘Nou finn trouv Lesegner!’ Me Thomas dir ki li bizin trouv Jésus ar so lizie pou li kapav krwar. Wit zour apre bann disip rezwenn ankor enn fwa dan enn lasam ki ferme a-kle, ek sa fwa-la Thomas avek zot. Enn sel kout, Jésus aparet dan sa lasam-la. Asterla Thomas krwar.

Jean 20:11-29; Luc 24:13-43.