Skip to content

Skip to table of contents

Jéhovah Donn So Bann Lalwa

Jéhovah Donn So Bann Lalwa

 Zistwar 35

Jéhovah Donn So Bann Lalwa

SA FER apepre de mwa ki bann Izraelit inn kit l’Égypte, zot inn ariv kot Montagn Sinaï, ki osi apel Horeb. Se lamem ki Jéhovah ti koz avek Moïse dan enn ti pie ki ti pran dife. Lepep kanp lamem ek zot res la pou enn bout letan.

Pandan ki lepep pe atann anba, Moïse mont lor montagn. Lao lor montagn, Jéhovah dir Moïse ki Li anvi ki bann Izraelit obeir Li, ek vinn So pep spesial. Kan Moïse desann, li dir bann Izraelit seki Jéhovah inn dir. Ek lepep dir ki zot pou ekout Jéhovah, parski zot anvi vinn so pep.

Asterla Jéhovah fer enn kitsoz extraordiner. Li fer lafime sorti lao lor montagn, ek fer bann gro loraz. Li dir lepep: ‘Momem Jéhovah zot Bondie ki’nn fer zot sorti dan l’Égypte.’ Apre, Li donn sa lord-la: ‘Zot bizin pa ador okenn lot Bondie apart mwa.’

Bondie donn bann Izraelit ankor nef komannman, ouswa lalwa. Lepep gagn extra per. Zot dir Moïse: ‘Koz ar nou twa, parski nou gagn per tansion kan Bondie koz ar nou, nou mor.’

Plitar Jéhovah dir Moïse: ‘Vinn zwenn mwa lao lor montagn. Mo pou donn twa de ros plat lor ki mo’nn ekrir bann lalwa. Mo anvi ki lepep swiv sa bann lalwa-la.’ Alor Moïse re-al lor montagn. Li res laba pandan 40 zour ek 40 lanwit.

Bondie ena boukou lalwa pou so pep. Moïse ekrir sa bann lalwa-la. Bondie donn osi Moïse de ros plat. Lor la, Bondie Limem inn ekrir dis lalwa ki Li ti dir ar tou lepep. Apel sa bann lalwa-la Dis Komannman.

Sa Dis Komannman-la se bann lalwa bien inportan. Me, tou bann lezot lalwa ki Bondie donn bann Izraelit zot osi zot inportan. Enn parmi sa bann lalwa-la se: ‘To bizin kontan Jéhovah to Bondie avek tou to leker, tou to lespri, tou to nam ek tou to lafors.’ Ek enn lot dir: ‘To bizin kontan to prosin kouma tomem.’ Jésus Christ, Garson Bondie, dir ki samem de pli gran lalwa ki Jéhovah ti donn so pep Israël. Plitar, nou pou aprann boukou kitsoz lor Garson Bondie ek so bann lansegnman.

Exode 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deutéronome 6:4-6; Lévitique 19:18; Matthieu 22:36-40.