Skip to content

Skip to table of contents

Move Larenn Jézabel

Move Larenn Jézabel

 Zistwar 66

Move Larenn Jézabel

APRE lamor Lerwa Yarobam, sak lerwa ki ti regn dan rwayom lenor, dis tribi Israël, ti move. Lerwa Ahab limem pli move parmi zot tou. Eski to kone kifer? Se akoz so madam, move Larenn Jézabel.

Jézabel pa ti enn Izraelit. Li tifi lerwa Sidon. Li ador fos bondie Baal ek li reisi fer Ahab ek boukou bann Izraelit osi ador Baal. Jézabel pa kontan Jéhovah ek li touy boukou bann profet Bondie. Ena finn bizin al kasiet dan kavern pou ki li pa touy zot. Si Jézabel anvi enn kitsoz, li pou al mem ziska touy enn dimounn zis pou gagn sa kitsoz-la.

Enn zour Lerwa Ahab bien tris. Alor, Jézabel demann li: ‘Kifer to tris zordi?’

Ahab reponn: ‘Se akoz seki Naboth inn dir mwa. Mo ti anvi aste so karo rezin, me li’nn dir mwa ki li pa pou vann li.’

Jézabel dir li: ‘Pa gagn traka, mo pou fer twa gagn li.’

Alor Jézabel ekrir bann let ek li avoy sa bann sef dan lavil kot Naboth reste. Li dir zot: ‘Fer sertin vorien dir ki Naboth inn modi Bondie ek lerwa. Apre sa, amenn Naboth andeor lavil ek avoy li kout ros ziska ki li mor.’

Deswit kouma Jézabel aprann ki Naboth inn mor, li dir Ahab: ‘Ale aster, al pran so karo rezin.’ Eski to pa dakor ki bizin pini Jézabel parski li’nn fer enn move kitsoz koumsa?

Alor, kan ler inn arive, Jéhovah avoy enn misie ki apel Yéhou pou pini li. Kan Jézabel aprann ki Yéhou pe vini, li pintir so lizie ek li aranz limem pou fer li paret zoli. Me kan Yéhou vini ek li trouv Jézabel kot lafnet, li kriye bann zom dan pale ek li dir zot: ‘Zet li anba!’ Kouma to trouve dan zimaz, bann zom-la obeir. Zot zet li anba ek li mor. Ala kouma move Larenn Jézabel inn mor.

1 Rois 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Rois 9:30-37.