Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Dan Tanp

Jésus Dan Tanp

 Zistwar 87

Jésus Dan Tanp

GET sa zenn garson ki pe koz ar sa bann misie ki aze la. Sa bann misie-la ansegne dan tanp Bondie dan Jérusalem. Ek sa garson-la se Jésus. Li’nn grandi inpe, asterla li ena 12 an.

Bann ansegnan-la gagn sok kan zot tann sa kantite kitsoz ki Jésus kone lor Bondie ek lor bann kitsoz ki’nn ekrir dan Labib. Me kifer Joseph ek Marie pa la zot osi? Kot zot ete? Anou gete.

Toule lane Joseph amenn so fami Jérusalem pou enn fet spesial ki apel Pâque. Zot bizin fer enn long vwayaz depi Nazareth ziska Jérusalem. Sa lepok-la personn pena loto, ek pena trin. Laplipar dimounn marse, ek sa pran zot apepre trwa zour pou ariv Jérusalem.

Asterla Joseph ena enn gran fami. Alor ena pou okip bann ti-frer ek bann ti-ser Jésus. Sa lane-la Joseph ek Marie pe retourn Nazareth ansam avek zot zanfan. Zot panse ki Jésus avek lezot ki pe vwayaze ansam avek zot. Me kan zot arete lafin lazourne, zot pa trouv Jésus. Zot rod li parmi bann fami ek bann kamarad me li pa avek zot! Alor zot retourn Jérusalem pou rod li.

Alafin zot trouv Jésus avek bann ansegnan. Li pe ekout zot ek pe poz zot bann kestion. Ek tou dimounn etone par sazes Jésus. Me Marie dir: ‘Mo garson kifer to’nn fer sa ar nou? To papa ek mwa inn gagn boukou traka pou rod twa.’

Jésus reponn: ‘Kifer zot ti bizin rod mwa? Eski zot pa kone ki mo bizin dan lakaz mo Papa?’

Jésus kontan res la kot li kapav aprann lor Bondie. Eski nou pa bizin ena mem santiman ki li nou osi? Kan li retourn Nazareth, Jésus al renion toule semenn pou ador Bondie. Parski touletan li ekoute, li aprann boukou kitsoz dan Labib. Alor, anou fer parey kouma Jésus ek swiv so lexanp.

Luc 2:41-52; Matthieu 13:53-56.