Skip to content

Skip to table of contents

Joseph Teste So Bann Frer

Joseph Teste So Bann Frer

 Zistwar 24

Joseph Teste So Bann Frer

JOSEPH anvi kone si so dis gran-frer inn sanze. Alor, li dir zot: ‘Zot bann espion. Zot finn vinn isi pou get pwin feb nou pei.’

Zot reponn: ‘Non, nou pa bann espion. Nou bann dimounn onet ek nou tou nou frer. Avan nou ti a 12 frer, me enn nepli la ek pli zenn-la avek nou papa.’

Joseph fer sanblan li pa krwar zot. Li gard Siméon dan prizon ek li les lezot pran manze ek retourn kot zot. Me li dir zot: ‘Kan zot retourne, zot bizin amenn pli zenn frer-la avek zot.’

Kan zot ariv Canaan, zot rakont zot papa tou seki finn arive. Jacob bien tris. Li kriye: ‘Joseph nepli la, asterla Siméon osi nepli la. Mo pa pou les zot pran Benjamin, mo pli zenn garson.’ Me kan zot manze koumans diminie, Jacob oblize les Benjamin al avek zot dan l’Égypte, sinon zot pa pou gagn manze.

Enn zour, Joseph trouv so bann frer vini. Li bien kontan pou trouv so pli zenn frer, Benjamin. Biensir, personn pa kone ki sa dimounn inportan la se Joseph. Asterla, Joseph fer enn kitsoz pou teste so dis demi-frer.

Li fer so bann serviter ranpli tou zot sak ar manze. Me san ki zot kone, li met so koup an-arzan dan sak Benjamin. Bann frer-la pran semin retour. Zot inn fer zis enn ti bout semin kan Joseph avoy so bann serviter deryer zot. Bann serviter-la dir bannla: ‘Kifer zot finn kokin koup an-arzan nou met?’

Tou bann frer dir: ‘Non, nou pa’nn kokin so koup nou. Si zot trouv sa koup-la ar enn parmi nou, sa dimounn-la bizin mor.’

Bann serviter-la koumans rod dan tou sak. Zot al trouv koup-la dan sak Benjamin, kouma to trouve lor zimaz. Zot dir: ‘Benjamin pou res avek nou, me zot, zot kapav ale.’ Ki sa dis demi-frer Joseph la pou fer asterla?

Zot tou zot retourn avek Benjamin kot Joseph. Joseph dir so bann frer: ‘Zot kapav retourn kot zot, me Benjamin pou res isi kouma mo esklav.’

Lerla Juda dir: ‘Si mo retourn lakaz san sa garson-la, mo papa pou mor, parski li kontan li boukou. Alor, silteple, gard mwa isi kouma to esklav, me les garson-la retourn lakaz.’

Joseph inn trouve ki so bann frer inn sanze. Zot nepli move kouma avan. Asterla, anou gete ki Joseph pou fer.

Genèse 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.