Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

Mo Liv Zistwar Labib

Introdiksion

DAN sa liv-la ena bann vre zistwar ki sorti dan pli gran liv ki existe, setadir Labib. Sa bann zistwar-la rakont nou seki finn pase depi ki Bondie ti koumans kree lemond ziska zordi. Zot mem koz lor bann promes ki Bondie fer pou lavenir.

Gras-a sa liv-la, to pou kapav gagn enn lide lor seki ena dan Labib. Sa liv-la koz lor bann personaz Biblik ek bann kitsoz ki zot ti fer. Li koz osi lor lesperans extraordiner ki Bondie finn donn bann dimounn, setadir pou viv pou touletan dan enn paradi lor later.

Ena 116 zistwar dan sa liv-la. Zot divize an wit parti, ek avan sak parti to pou trouv enn rezime. Sa bann zistwar-la finn ekrir dan lord ki bann levennman finn arive. Zot pou ed twa pou kone kan sertin kitsoz inn arive ek ki rapor sa ena avek lezot levennman.

Sa bann zistwar-la finn ekrir dan enn langaz sinp. Boukou zanfan kouma twa, pou kapav lir sa bann zistwar-la par zotmem. Paran, ou pou trouve ki ou bann zanfan pa pou aret demann ou lir sa bann zistwar-la avek zot. Ou pou trouve osi ki sa liv-la li interes bann zenn ek bann ki aze toulede.

Alafin sak zistwar ena bann verse Labib lor ki sa bann zistwar-la baze. Nou ankouraz twa pou lir sa bann porsion Labib la. Kan to fini lir enn zistwar, get bann kestion revizion ki trouv apre Zistwar 116 ek esey trouv bann repons.