Skip to content

Skip to table of contents

Salomon Ranz Tanp

Salomon Ranz Tanp

 Zistwar 64

Salomon Ranz Tanp

AVAN ki David mor, li ti donn Salomon bann plan ki Jéhovah ti done pou ranz so tanp. Dan katriem lane so regn, Salomon koumans konstrir tanp-la ek travay-la finn pran set an edmi pou fini. Bann dizenn milye zom finn travay pou ranz sa tanp-la ek konstriksion-la finn kout boukou kas, parski finn servi boukou lor ek larzan.

Ena de lasam prinsipal dan tanp, parey kouma ti ena dan tabernak. Me sa bann lasam-la zot de fwa pli gran ki bann lasam tabernak. Salomon fer met lars lalians dan lasam ki dan fon tanp, ek li fer met bann lezot kitsoz ki ti dan tabernak dan lot lasam-la.

Kan fini ranz tanp, fer enn gran fet. Salomon azenou devan tanp ek priye. Se seki nou trouve dan zimaz. Li dir Jéhovah: ‘Mem lesiel pa ase gran pou twa, asterla kouma to pou kapav res dan sa tipti tanp-la. Me mo Bondie, silteple ekout to pep kan zot pe tourn ver sa landrwa-la pou priye.’

Kan Salomon fini priye, dife sorti dan lesiel ek bril bann sakrifis zanimo ki finn ofer. Lerla, Jéhovah avoy enn gran lalimier ki ranpli tanp. Sa montre ki Jéhovah pe ekoute, ek ki tanp ek lapriyer Salomon finn fer Li plezir. Asterla, bann dimounn vinn ador Jéhovah dan tanp olie ki dan tabernak.

Salomon regn avek sazes pandan enn bon bout letan, ek lepep bien kontan. Me Salomon marye avek boukou madam ki sorti dan lezot pei ki pa ador Jéhovah. Eski to kapav trouv enn parmi sa bann madam-la pe ador enn zidol dan zimaz? Finalman, bann madam-la fer Salomon osi ador bann lezot bondie. Eski to kone ki arive kan Salomon fer sa? Li nepli tret lepep kouma bizin. Li vinn move, ek lepep nepli ere.

Sa fer Jéhovah ankoler ar Salomon ek Li dir li: ‘Mo pou pran rwayom-la ar twa ek mo pou donn sa enn lot dimounn. Mo pa pou fer sa pandan ki to ankor vivan, me kan to garson pou lerwa. Me selman, mo pa pou tir lepep sa rwayom-la ar li.’ Anou gete kouma sa arive.

1 Chroniques 28:9-21; 29:1-9; 1 Rois 5:1-18; 2 Chroniques 6:12-42; 7:1-5; 1 Rois 11:9-13.