Skip to content

Skip to table of contents

Kifer Finn Met Zot Deor Dan Zardin

Kifer Finn Met Zot Deor Dan Zardin

 Zistwar 4

Kifer Finn Met Zot Deor Dan Zardin

GETE ki pe arive asterla. Bondie pe met Adam ek Ève deor dan sa zoli zardin Éden la. Eski to kone kifer?

Se parski zot inn fer enn kitsoz bien grav. Akoz sa Jéhovah pe pini zot. Eski to kone ki move kitsoz Adam ek Ève inn fer?

Zot inn dezobeir Bondie. Dan sa zardin-la ti ena boukou pie. Me Bondie ti donn zot enn lord: Zot kapav manz frwi tou sa bann pie-la, eksepte enn sel. Si zot manz frwi sa pie-la zot pou mor. Bondie ti gard sa pie-la pou Li. Ek nou kone ki li pa bon nou pran enn kitsoz ki pa pou nou, pa vre? Me ki finn arive?

Enn zour, kan Ève ti tousel dan zardin, enn serpan ti koz ar li. Bien drol sa! Li ti dir Ève manz frwi sa pie ki Bondie ti defann zot manze la. Kan Jéhovah ti kree bann serpan, Li pa ti donn zot kapasite pou koze. Alor, savedir ti ena enn kikenn ki ti pe fer sa serpan-la koze. Me kisannla sa?

Pa Adam. Alor, sirman se enn kreatir ki Jéhovah ti kree avan ki Li ti kree later. Sa bann kreatir-la se bann anz ki invizib. Enn parmi zot ti vinn fier. Li ti koumans panse ki li kapav dirize parey kouma Bondie. Ek li ti anvi ki bann dimounn obeir li olie ki zot obeir Jéhovah. Sa anz lamem ti fer sa serpan-la koze.

Li ti reisi anbet Ève. Li ti dir Ève ki si li manz sa frwi-la, li pou vinn kouma Bondie. Ève inn krwar li. Li’nn manz sa frwi-la, ek Adam osi. Adam ek Ève finn dezobeir Bondie, ek zot inn perdi sa zoli zardin kot zot ti pe reste la.

Me enn zour Bondie pou fer later antie vinn zoli parey kouma zardin Éden. Plitar, to pou aprann kouma twa osi to kapav pran par dan sa travay-la. Me asterla anou gete ki’nn ariv Adam ek Ève.

Genèse 2:16, 17; 3:1-13, 24; Révélation 12:9.