Skip to content

Skip to table of contents

Bondie Koumans Kree

Bondie Koumans Kree

 Zistwar 1

Bondie Koumans Kree

BONDIE inn kree tou kitsoz. Li’nn fer soley pou donn nou lalimier pandan lazourne, ek lalinn ek bann zetwal pou nou gagn lalimier aswar. Bondie inn kree osi later pou nou viv.

Me soley, lalinn, zetwal ek later zot pa bann premie kitsoz ki Bondie inn kree. Eski to kone ki kitsoz Bondie inn kree an premie? Li’nn kree bann kreatir invizib ki resanble Li. Parey kouma nou pa kapav trouv Bondie, nou pa kapav trouv sa bann kreatir-la. Dan Labib, apel zot bann anz ek Bondie ti fer zot pou ki zot res avek Li dan lesiel.

Premie anz ki Bondie inn fer, ti enn anz bien spesial. Se premie Garson Bondie, ek li ti travay avek so Papa. Li ti ed Bondie pou fer tou lezot kitsoz, kouma par exanp soley, lalinn, bann zetwal ek osi nou later.

Kouma later ti ete sa lepok-la? Dan koumansman, personn pa ti kapav viv lor later, parski partou ti kouver avek delo. Me Bondie ti anvi ki bann dimounn viv lor la. Alor Li’nn koumans prepar later pou ki nou kapav viv lor la. Ki Li’nn fer?

Dabor, later ti bizin lalimier. Alor, Bondie ti fer lalimier soley ekler nou planet, ek lerla finn koumans ena lanwit ek lizour. Apre sa, Bondie inn fer sertin parti later mont pli ot ki losean.

Dan koumansman pa ti ena nanye lor later. Li ti parey kouma to trouve lor sa zimaz-la. Pa ti ena ni fler ni pie ni zanimo. Pa ti ena mem enn pwason dan lamer. Bondie ti ena ankor boukou travay pou fer avan ki later vinn enn zoli landrwa kot bann zanimo ek bann dimounn kapav reste.

Jérémie 10:12; Colossiens 1:15-17; Genèse 1:1-10.