Skip to content

Skip to table of contents

Enn Anz Vizit Marie

Enn Anz Vizit Marie

 Zistwar 84

Enn Anz Vizit Marie

SA ZOLI zennfi-la apel Marie. Li enn Izraelit, ki res dan lavil Nazareth. Bondie kone ki li enn bon dimounn. Se akoz sa ki Li avoy anz Gabriel pou koz avek li. Eski to kone ki anz-la inn vinn dir Marie? Anou gete.

Gabriel dir li : ‘Bonzour twa ki ena enn gran faver. Jéhovah avek twa.’ Zame Marie inn trouv sa dimounn-la avan. Li trakase, parski li pa konpran ki sa anz-la pe rod dir. Me deswit Gabriel kalme so laper.

Li dir: ‘Pa gagn per. Jéhovah bien kontan twa. Se akoz sa ki Li pou fer enn kitsoz extraordiner pou twa. Biento to pou gagn enn tibaba. Ek to bizin apel li Jésus.’

Gabriel kontign explike: ‘Sa zanfan-la pou vinn enn gran dimounn, ek pou apel li Garson Bondie Tou-Pwisan. Jéhovah pou fer li vinn lerwa parey kouma David. Me Jésus pou lerwa pou touletan, ek zame so rwayom pou fini!’

Marie demande: ‘Kouma sa kapav arive? Mo pankor mem marye ek mo pa’nn viv avek okenn misie, alor kouma mo kapav gagn enn zanfan?’

Gabriel reponn: ‘Lafors Bondie pou vinn lor twa. Akoz sa pou apel sa zanfan-la Garson Bondie.’ Lerla li dir Marie: ‘To rapel Élisabeth to fami. Bann dimounn ti dir ki li ti tro vie pou gagn zanfan. Me biento li pou gagn enn garson. Alor to trouve nanye pa inposib pou Bondie.’

Deswit Marie dir: ‘Mo enn esklav Jéhovah. Ki tou seki to’nn dir arive.’ Lerla anz-la ale.

Marie degaze al kot Élisabeth. Kan Élisabeth tann lavwa Marie, tibaba ki dan so vant sote avek lazwa. Élisabeth ranpli avek lespri Bondie, ek li dir Marie: ‘Parmi bann madam to finn gagn enn benediksion spesial.’ Marie res kot Élisabeth pandan apepre trwa mwa, ek lerla li retourn kot li dan Nazareth.

Marie pre pou marye avek enn misie ki apel Joseph. Me kan Joseph aprann ki Marie pou gagn enn tibaba, li panse ki li bizin pa marye avek li. Lerla anz Bondie dir li: ‘Pa gagn per pou pran Marie kouma to madam. Parski se Bondie ki’nn donn li enn garson.’ Alor Marie ek Joseph marye, ek zot atann ki Jésus ne.

Luc 1:26-56; Matthieu 1:18-25.