Skip to content

Skip to table of contents

Nesans Jésus

Nesans Jésus

 Zistwar 85

Nesans Jésus

ESKI to kone kisannla sa tibaba-la? Se Jésus. Li’nn fek ne dan enn plas kot gard bann zanimo. Marie pe met Jésus dan enn manzwar, enn plas kot met manze pou bann bourik ek bann lezot zanimo. Me kifer Marie ek Joseph isi avek bann zanimo? Se pa enn plas pou enn tibaba ne, pa vre?

Biensir. Me ala kifer zot la: César Auguste, lanperer Rome, ti pas enn lalwa pou fer tou dimounn al anrezistre zot nom dan lavil kot zot ti ne. Joseph ti ne isi dan Bethléhem. Me kan li ek Marie ti arive, pa ti ena okenn plas pou zot reste. Alor zot inn bizin res la avek sa bann zanimo-la. Ek sa zour lamem Marie inn donn Jésus nesans! Me kouma to trouve, Jésus bien.

Eski to trouv sa bann berze ki pe vinn get Jésus la? Zot ti pe vey bann mouton dan karo aswar, ek lerla enn lalimier bien for inn ekler otour zot. Se enn anz! Bann berze ti bien gagn per. Me anz-la ti dir: ‘Pa bizin gagn per! Mo ena enn bon nouvel pou zot. Zordi, dan Bethléhem, Christ, nou Segner inn ne. Li pou sov lepep! Zot pou trouv li anvlope dan bann linz ek pe dormi dan enn manzwar.’ Enn sel kou enn kantite anz inn vini ek zot inn koumans donn Bondie laglwar. Alor, deswit sa bann berze-la degaze al rod Jésus, ek asterla zot finn trouv li.

Eski to kone kifer Jésus enn kikenn inportan koumsa? Eski to kone kisannla li ete vremem? Rapel, dan premie zistwar sa liv-la nou ti koz lor Bondie so premie Garson. Sa Garson-la finn travay avek Jéhovah pou fer lesiel, later ek tou bann lezot kitsoz. Se limem Jésus!

Jéhovah inn pran lavi so Garson depi lesiel ek inn met li dan vant Marie. Deswit enn tibaba inn koumans grandi dan so vant parey kouma bann lezot tibaba grandi dan vant zot mama. Me sa tibaba-la ti Garson Bondie. Finalman, Jésus inn ne isi dan enn plas kot gard bann zanimo dan Bethléhem. Eski to konpran asterla kifer bann anz ti bien kontan pou anons lepep ki Jésus inn ne?

Luc 2:1-20.