Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Dan Zardin

Jésus Dan Zardin

 Zistwar 100

Jésus Dan Zardin

APRE ki zot kit sa lasam lao la, Jésus ek so bann zapot al dan zardin Gethsémané. Zot finn vinn la plizir fwa avan. Asterla Jésus dir zot kontign veye ek priye. Apre, li al inpe pli lwin ek li bes so latet pou priye.

Plitar Jésus revinn kot so bann zapot ete. Dapre twa, ki zot pe fer? Zot pe dormi! Trwa fwa Jésus dir zot ki zot bizin kontign veye, me sak fwa ki li retourne li trouv zot pe dormi. Dernie fwa ki li retourne, Jésus dir zot: ‘Kouma zot kapav dormi dan enn ler parey? Ler finn arive pou mo tom dan lame mo bann lennmi.’

Zis dan sa moman-la tann tapaz enn gran lafoul. Gete! Bann zom pe vini ar lepe ek baton! Ek zot pe sarye bann flanbo dife pou donn zot lalimier. Kan zot vinn pli pre, enn parmi zot sorti dan lafoul ek vinn direk ar Jésus. Li anbras li parey kouma to kapav trouve lor zimaz. Sa misie-la se Judas Iscariote! Kifer li anbras Jésus?

Jésus demande: ‘Judas to anbras mwa pou trayir mwa?’ Kan Judas ti anbras Jésus sa ti enn sign. Sa ti permet bann zom ki avek Judas pou kone ki se li Jésus, sa zom ki zot ti pe rode la. Alor bann lennmi Jésus avanse ek trap li. Me Pierre pa pou les bannla pran Jésus san ki li lager. Li tir lepe ki li ti amene ek donn enn kout sa misie ki akote li la. Li rat latet misie-la ek sot so zorey drwat. Me Jésus tous zorey sa misie-la ek li geri li.

Jésus dir Pierre: ‘Remet to lepe dan so plas. Eski to pa panse ki mo kapav demann mo Papa avoy plizir milye anz pou sap mwa?’ Pena dout ki Jésus kapav fer sa! Me Jésus pa demann Bondie pou avoy okenn anz, parski li kone ki’nn ariv ler pou ki so bann lennmi pran li. Alor li les zot amenn li. Anou gete ki ariv Jésus asterla.

Matthieu 26:36-56; Luc 22:39-53; Jean 18:1-12.