Skip to content

Skip to table of contents

Paul Dan Rome

Paul Dan Rome

 Zistwar 113

Paul Dan Rome

GET sa bann lasenn ki dan lame Paul la, ek get sa solda Romin ki pe vey li la. Paul enn prizonie dan Rome. Li pe atann César deside ki pou fer ar li. Pandan ki li prizonie, bann dimounn gagn drwa vinn vizit li.

Trwa zour apre ki Paul rant Rome, li avoy bann sef Zwif bann mesaz pou vinn get li. Boukou Zwif dan Rome vinn get li. Paul pres ar zot lor Jésus ek lor rwayom Bondie. Sertin parmi zot krwar ek vinn bann Kretien, me lezot pa krwar.

Paul pres osi avek bann diferan solda ki ti pe vey li. Pandan sa de-z-an ki Paul isi kouma prizonie la, li pres ar tou dimounn ki li kapav. Seki arive, se ki mem bann ki res dan lakaz César tann bon nouvel lor rwayom Bondie ek sertin parmi zot vinn bann Kretien.

Me kisannla sa viziter ki pe ekrir lor latab la? Eski to’nn devine? Se Timothée. Timothée osi ti dan prizon parski li ti pres lor rwayom Bondie, me asterla finn liber li. Li finn vinn la pou ed Paul. Eski to kone ki Timothée pe ekrir? Anou gete.

Eski to rapel bann lavil Philippes ek Éphèse dan Zistwar 110? Paul finn ede pou form bann kongregasion dan sa bann lavil-la. Asterla ki li dan prizon, Paul pe ekrir bann let pou sa bann Kretien-la. Bann let-la trouv dan Labib, ek apel zot Éphésiens ek Philippiens. Asterla, Paul pe dir Timothée seki li bizin ekrir pou bann Kretien dan Philippes.

Bann Filipien ti montre zot bien bon anver Paul. Zot avoy li enn kado dan prizon ek Paul pe remersie zot pou sa. Se Épaphrodite ki finn amenn sa kado-la. Me li finn tom bien malad ek li’nn pas pre ar lamor. Asterla li bien ek li pre pou al kot li. Kan li retourn Philippes li amenn let ki Paul ek Timothée inn donn li.

Kan li dan prizon, Paul ekrir ankor de let ki nou ena dan Labib. Enn la pou bann Kretien dan lavil Colosses. Eski to kone kouma apel sa let-la? Se Colossiens. Lot let-la li enn let personel ki Paul ekrir enn bon kamarad ki apel Philémon ki res Colosses. Let-la koz lor serviter Philémon ki apel Onésime.

Onésime ti sove ek li ti vinn Rome. Dan enn sertin fason, Onésime ti aprann ki Paul ti dan prizon isi. Li’nn vizit li, ek Paul finn pres ar Onésime. Bien vit Onésime osi vinn enn Kretien. Asterla, Onésime regrete kifer li ti sove. Eski to kone ki Paul ekrir dan let ki li avoy Philémon?

Paul demann Philémon pou pardonn Onésime. Ala seki Paul ekrir: ‘Mo pe retourn li kot twa. Me asterla li pa zis to serviter. Li osi enn bon frer.’ Kan Onésime retourn Colosses, li amenn sa de let-la avek li, enn pou bann Kolosien ek lot-la pou Philémon. Nou kapav panse ki kantite Philémon kontan kan li aprann ki so serviter finn vinn enn Kretien.

Kan Paul ekrir bann Filipien ek Philémon, li anons zot de-trwa bon nouvel. Paul dir bann Filipien: ‘Mo pe avoy Timothée kot zot. Me mwa osi mo pou vinn vizit zot biento.’ Pou Philémon li ekrir: ‘Prepar enn plas pou mo res laba.’

Kan Paul sorti dan prizon, li vizit so bann frer ek ser dan plizir landrwa. Me plitar, Paul retourn dan prizon dan Rome. Sa fwa-la li kone ki pou touy li. Alor, li ekrir Timothée ek demann li pou vini vit-vit. Paul ekrir: ‘Mo finn res fidel ar Bondie ek Bondie pou rekonpans mwa.’ De-trwa lane plitar bannla touy Paul, ankor enn fwa Jérusalem detrir, sa fwa-la par bann Romin.

Me ena ankor plis ki sa dan Labib. Jéhovah fer lapot Jean ekrir so bann dernie liv, parmi ena liv Révélation osi. Sa liv Labib la koz lor lavenir. Asterla, anou gete ki lavenir rezerve pou nou.

Actes 28:16-31; Philippiens 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hébreux 13:23; Philémon 1-25; Colossiens 4:7-9; 2 Timothée 4:7-9.