Skip to content

Skip to table of contents

Bondie Teste Lafwa Abraham

Bondie Teste Lafwa Abraham

 Zistwar 14

Bondie Teste Lafwa Abraham

ESKI to trouve ki Abraham pe fer? Li ena enn kouto dan so lame, ek koumadir li pe al touy so garson. Me kifer li pe al fer enn zafer koumsa? Dabor, anou gete kouma Abraham ek Sara inn gagn zot garson.

Bondie ti promet ki zot pou gagn enn garson. Me akoz zot laz, sa ti paret inposib. Pourtan, Abraham ti krwar ki Bondie kapav fer seki inposib. Alor, ki ti arive?

Enn an inn pase depi ki Bondie inn fer sa promes-la. Abraham ti ena 100 an ek Sara 90 an. Sa lane-la, zot gagn enn garson. Zot apel li Isaac. Bondie ti tini so promes!

Me kan Isaac vinn gran, Jéhovah teste lafwa Abraham. Li apel li: ‘Abraham!’ Ek Abraham reponn: ‘Wi, mo la!’ Apre sa, Bondie dir li: ‘Pran to garson, sa sel garson ki to ena la, Isaac, ek al lor enn montagn ki mo pou montre twa. Laba, touy to garson ek ofer li an sakrifis.’

Kan Abraham tann sa bann parol-la, so leker desire, parski li bien kontan so garson. Anplis, nou rapel osi ki Bondie ti promet ki bann desandan Abraham pou viv dan pei Canaan. Me kouma sa pou arive si Isaac mor? Abraham pa konpran, me kanmem li obeir Bondie.

Kan li ariv lor montagn, Abraham atas Isaac ek met li lor enn lotel ki li ti’nn ranze. Apre sa, li pran so kouto pou touy so garson. Me zis kouma li pou al fer sa, anz Bondie kriye: ‘Abraham, Abraham!’ Lerla Abraham reponn: ‘Wi, mo la!’

Bondie dir li: ‘Pa fer to garson dimal, pa fer li nanye. Asterla mo kone ki to ena lafwa an mwa, parski to pa finn refiz pou donn mwa to sel garson!’

Abraham ti ena enn gran lafwa! Li ti kone ki nanye pa inposib pou Jéhovah, ek ki Jéhovah kapav resisit Isaac. Me Bondie pa ti vremem anvi ki Abraham touy Isaac. Alor, Li fer an-sort ki enn mouton may dan bann touf, ek Li dir Abraham sakrifie sa mouton-la dan plas so garson.

Genèse 21:1-7; 22:1-18.