Skip to content

Skip to table of contents

Destriksion Jérusalem

Destriksion Jérusalem

 Zistwar 76

Destriksion Jérusalem

SA FER plis ki di-z-an depi ki Lerwa Neboukadnetsar finn amenn tou bann Izraelit ki finn gagn enn bon ledikasion dan Babylone. Asterla gete ki pe arive! Jérusalem pe brile, ek pe amenn bann Izraelit ki pa’nn mor kouma prizonie dan Babylone.

To rapel, se samem ki bann profet Jéhovah ti dir pou arive si lepep pa sanz zot bann move manier. Me bann Izraelit pa’nn ekout bann profet, zot finn kontign ador bann fos bondie dan plas zot ador Jéhovah. Alor, lepep merite ki pini zot. Nou konn sa parski Ézékiel, profet Bondie, rakont nou bann move kitsoz ki bann Izraelit ti pe fer.

Eski to kone kisannla Ézékiel? Se enn zenn ki Lerwa Neboukadnetsar ti amenn dan Babylone inn gagn plis ki di-z-an, avan ki Jérusalem detrir. Dan mem lepok li ti amenn osi Daniel ek so trwa kamarad—Shadrak, Méshak ek Abed-Négo—dan Babylone.

Pandan ki Ézékiel ti ankor dan Babylone, Jéhovah ti montre li bann move kitsoz ki ti pe arive dan tanp Jérusalem. Jéhovah ti fer sa par enn mirak. Ézékiel touzour dan Babylone, me Jéhovah fer li trouv tou seki pe pase dan tanp. Ek seki Ézékiel trouve, fer li gagn sok.

Jéhovah dir Ézékiel: ‘Get sa bann kitsoz degoutan ki lepep pe fer dan tanp la. Gete kouma bann miray kouver ar bann foto serpan ek lezot zanimo. Ek gete kouma sa bann Izraelit-la pe ador zot!’ Ézékiel trouv sa bann kitsoz-la, ek li ekrir seki pe arive.

Jéhovah demann Ézékiel: ‘To trouve ki bann sef Izraelit pe fer an kasiet?’ Sa osi Ézékiel kapav trouve. Ena 70 zom, ek zot tou pe ador bann fos bondie. Zot pe dir: ‘Jéhovah pa pe trouv nou. Li’nn kit pei.’

Lerla, Jéhovah montre Ézékiel de-trwa madam kot laport lenor dan tanp. Zot pe asize laba ek zot pe ador fos bondie Tammouz. Ek get sa bann zom devan lantre tanp Jéhovah la! Ena apepre 25 ek Ézékiel pe trouv zot. Zot pe prostern zot dan direksion les ek zot pe ador soley!

Jéhovah dir: ‘Sa pep-la pena okenn respe pou mwa. Zot pa zis fer bann move kitsoz me zot vinn dan mo tanp pou fer sa!’ Alor Jéhovah fer sa promes-la: ‘Zot pou santi lafors mo koler. Ek mo pa pou sagrin zot kan zot pou detrir.’

Se zis apepre trwa-z-an apre ki Jéhovah inn montre sa bann kitsoz-la Ézékiel, ki bann Izraelit rebele kont Lerwa Neboukadnetsar. Alor, li al lager kont zot. Apre enn an edmi, bann Babilonien reisi pas atraver enn trou ki zot inn fer dan miray Jérusalem ek zot bril lavil-la net. Laplipar dimounn mor ouswa amenn zot kouma prizonie dan Babylone.

Kifer Jéhovah inn permet ki enn destriksion terib koumsa ariv bann Izraelit? Se parski zot pa’nn ekout Jéhovah ek zot pa’nn obeir so bann lalwa. Sa montre nou ki kantite li inportan ki nou touletan ekout seki Bondie dir.

Dan koumansman zis enn ti group dimounn ti gagn permision pou res dan Israël. Lerwa Neboukadnetsar met enn Zwif ki apel Guedalia an-sarz sa bann dimounn-la. Me sertin Izraelit touy Guedalia. Asterla, lepep per pangar bann Babilonien vini ek detrir zot tou akoz sa move kitsoz ki’nn arive la. Alor, zot fors Jérémie pou vinn avek zot, ek zot sove zot al dan l’Égypte.

Finalman, nepli ena personn ki res dan Israël. Pandan 70 an pena personn ki res laba, ek lavil-la res vid net. Me Jéhovah fer promes ki so pep pou retourn dan pei apre 70 an. Pandan sa letan-la, ki pe ariv pep Bondie dan Babylone? Anou gete.

2 Rois 25:1-26; Jérémie 29:10; Ézékiel 1:1-3; 8:1-18.