Skip to content

Skip to table of contents

Bondie Ed Lerwa Hizqiya

Bondie Ed Lerwa Hizqiya

 Zistwar 72

Bondie Ed Lerwa Hizqiya

ESKI to kone kifer sa misie-la pe priye Jéhovah? Kifer li’nn tal sa bann let-la devan lotel Jéhovah? Sa misie-la apel Hizqiya. Li lerwa de tribi Israël ki trouv dan lesid. Li dan boukou problem. Kifer?

Parski bann larme Asirien inn fini detrir dis tribi ki trouv dan lenor. Jéhovah inn les sa arive parski sa bann dimounn-la ti bien move. Ek asterla, larme Asirien pe vinn lager kont rwayom de tribi.

Lerwa l’Assyrie inn fek avoy Lerwa Hizqiya bann let. Se sa bann let-la mem ki Hizqiya inn tal devan Bondie. Dan sa bann let-la, lerwa l’Assyrie boufonn Jéhovah, ek dir Hizqiya pran perdi. Ala kifer Hizqiya priye: ‘O Jéhovah, sap nou dan lame lerwa l’Assyrie. Lerla, tou bann nasion pou kone ki to tousel Bondie.’ Eski Jéhovah pou ekout Hizqiya?

Hizqiya enn bon lerwa. Li pa kouma sa bann move lerwa ki dan rwayom dis tribi Israël, ouswa kouma so papa Ahaz, ki ti enn move lerwa. Hizqiya fer tou pou obeir tou bann lalwa Jéhovah. Alor, plitar kan Hizqiya fini priye, profet Isaïe avoy li enn mesaz ki sorti kot Jéhovah: ‘Lerwa l’Assyrie pa pou rant dan Jérusalem. Okenn so bann solda pa pou mem vinn pre ar li. Zot pa pou mem avoy enn fles lor sa lavil-la.’

Get sa zimaz-la. Eski to kone kisannla sa bann solda mor la? Zot bann Asirien. Jéhovah inn avoy so anz, ek dan enn sel lanwit sa anz-la inn touy 185,000 solda Asirien. Alor, lerwa l’Assyrie pran perdi ek retourn lakaz.

Rwayom de tribi inn sape, ek lepep viv anpe pou enn tigit letan. Me apre lamor Hizqiya so garson, Manassé, vinn lerwa. Apre Manassé se so garson Amôn ki vinn lerwa ek toulede zot bann move lerwa. Ankor enn fwa sa pei-la ranpli ar krim ek violans. Kan Lerwa Amôn so bann prop serviter touy li, so garson Yoshiya vinn lerwa lor rwayom de tribi.

2 Rois 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.