Skip to content

Skip to table of contents

Enn Tifi Ed Enn Gran Sef

Enn Tifi Ed Enn Gran Sef

 Zistwar 69

Enn Tifi Ed Enn Gran Sef

ESKI to kone ki sa tifi-la pe dir? Li pe koz ar sa madam-la konsernan profet Jéhovah, Élisha, ek lor bann kitsoz extraordiner ki Jéhovah ed li pou fer. Madam-la pa konn Jéhovah parski li pa enn Izraelit. Alor anou gete kifer sa tifi-la inn ariv dan lakaz sa madam-la.

Sa madam-la enn Sirienn. So misie apel Naamân, sef larme la Syrie. Bann Sirien finn trap sa tifi Izraelit la ek inn amenn li pou ki li vinn servant madam Naamân.

Naamân ti bien malad, li ti gagn lalep. Sa maladi-la kapav ronz laser enn dimounn. Alor, tifi-la dir Naamân so madam: ‘Mo ti pou kontan si mo met al get profet Jéhovah dan Israël. Li ti pou geri so lalep.’ Plitar, sa koze-la ariv dan zorey Naamân.

Naamân bien anvi geri alor li al dan Israël. Kan li ariv laba, li al dan lakaz Élisha. Élisha so serviter sorti deor ek dir Naamân al lav li set fwa dan Larivier Jourdain. Naamân bien ankoler, ek li dir: ‘Bann larivier dan mo pei bien pli bon ki ninport ki larivier dan Israël.’ Apre ki li dir sa, Naamân ale.

Me enn parmi so bann serviter dir li: ‘Misie, si Élisha ti dir ou fer enn kitsoz difisil, ou ti pou fer li. Asterla kifer ou pa kapav lav ou parey kouma li’nn dir ou?’ Naamân ekout so serviter ek al bengn set fwa dan Larivier Jourdain. Kan li fer sa, so laser revinn ferm ek li retrouv so lasante!

Naamân bien kontan. Li retourn kot Élisha ek dir li: ‘Asterla mo sir ki Bondie Israël se sel vre Bondie lor later antie. Silteple pran sa kado-la.’ Me Élisha reponn: ‘Non, mo pa pou pran li.’ Élisha kone ki li pa bon ki li pran sa kado-la, parski se Jéhovah ki’nn geri Naamân. Me serviter Élisha, Guéhazi, anvi gagn sa bann kado-la.

Ala seki Guéhazi fer. Apre ki Naamân ale, Guéhazi galoup deryer li pou al zwenn li. Guéhazi dir: ‘Élisha inn avoy mwa pou dir twa ki li ti pou kontan gagn de-trwa to bann kado pou bann kamarad ki fek vinn vizit li.’ Biensir se enn mansonz. Me Naamân pa kone si se enn mansonz; alor li donn Guéhazi de-trwa sa bann kado-la.

Kan Guéhazi retourne Élisha kone ki li’nn fer, parski Jéhovah inn dir li. Alor li dir: ‘Parski to’nn fer sa move kitsoz-la, to pou gagn lalep Naamân.’ Ek se seki arive deswit!

Ki nou kapav aprann ar tousala? Premierman, nou bizin parey kouma sa tifi-la ek koz lor Jéhovah. Sa kapav fer boukou dibien. Deziemman, fode pa ki nou fier parey kouma Naamân ti ete dan koumansman. Me nou bizin obeir bann serviter Bondie. Ek trwaziemman, fode pa nou koz manti parey kouma Guéhazi. To trouve komie kitsoz nou kapav aprann kan nou lir Labib?

2 Rois 5:1-27.