Skip to content

Skip to table of contents

De Garson Resisite

De Garson Resisite

 Zistwar 68

De Garson Resisite

SI TO mor, ki to mama pou resanti si li trouv twa reviv? Li pou bien kontan, pa vre? Me eski enn dimounn ki finn mor kapav reviv? Eski sa finn deza arive?

Get sa misie-la, sa madam-la ek sa ti garson-la. Sa misie-la se limem profet Éliya. Sa madam-la li enn vev ki res dan lavil Tsarphath, ek sa garson-la se so zanfan. Enn zour garson-la tom malad. Pli ale li pli malad ziska ki alafin li mor. Lerla, Éliya dir madam-la: ‘Donn mwa garson-la.’

Éliya amenn zanfan mor la dan enn lasam lao ek fer li alonze lor lili. Éliya priye: ‘O Jéhovah, fer sa garson-la reviv.’ Garson-la koumans respire! Apre sa, Éliya retourn li anba ek li dir madam-la: ‘Gete, to garson vivan!’ Ala kifer mama-la kontan koumsa.

Ti ena enn lot gran profet Jéhovah ki ti apel Élisha. Li ti serviter Éliya. Me avek letan Jéhovah servi Élisha osi pou fer mirak. Enn zour Élisha al dan lavil Shounem, kot enn madam inn bien akeyir li. Plitar, sa madam-la gagn enn ti-garson.

Enn gramatin, kan zanfan-la inn grandi, li sorti pou al zwenn so papa ki pe travay dan karo. Enn kou garson-la kriye: ‘Mo latet fermal!’ Kan amenn li lakaz, li mor. So mama bien tris! Deswit li al rod Élisha.

Kan Élisha arive, li al dan lasam kot zanfan mor la ete. Li priye Jéhovah, ek li alonz lor garson-la. Enn ti moman apre, lekor garson-la vinn so, ek li terne set fwa. Vremem so mama bien kontan kan li rantre ek trouv so garson vivan!

Ena enn kantite dimounn ki’nn mor. Sa finn rann zot bann fami ek zot kamarad bien tris. Nou pena pouvwar pou relev enn dimounn mor. Me Jéhovah Li, Li kapav. Plitar, nou pou aprann kouma Jéhovah pou redonn lavi plizir milyon dimounn.

1 Rois 17:8-24; 2 Rois 4:8-37.