Skip to content

Skip to table of contents

Lor Larout Pou Al Damas

Lor Larout Pou Al Damas

 Zistwar 108

Lor Larout Pou Al Damas

ESKI to kone ki sa misie ki’nn tonbe la? Se Saul. To rapel, se limem ki ti pe vey manto sa bann misie ki ti touy Étienne kout ros la. Get sa lalimier ki pe briye la! Ki pe arive?

Apre lamor Étienne, Saul ti pran latet pou al rod bann disip Jésus pou fer zot ditor. Li al dan enn lakaz apre lot ek li trenn zot deor ek li zet zot dan prizon. Boukou parmi bann disip sove, zot al dan bann lezot lavil ek zot koumans anons “bon nouvel” laba. Me Saul al dan bann lezot lavil osi pou rod bann disip Jésus. Asterla, li lor semin pou al Damas. Me, lor semin, enn kitsoz extraordiner arive:

Enn sel kout enn lalimier ki sorti dan lesiel eklere otour Saul. Kouma nou trouve lor zimaz, li tonbe. Apre sa, enn lavwa dir: ‘Saul, Saul! Kifer to pe fer mwa ditor?’ Bann zom ki avek Saul trouv lalimier-la ek zot tann sa lavwa-la, me zot pa konpran ki sa lavwa-la pe dir.

Saul demande: ‘Kisannla to ete, Segner?’

Lavwa-la reponn: ‘Momem Jésus, sa kikenn ki to pe fer ditor la.’ Jésus dir sa parski kan Saul pe fer ditor so bann disip, li santi koumadir pe fer limem ditor.

Asterla, Saul demande: ‘Ki mo bizin fer, Segner?’

Jésus dir: ‘Leve ek al Damas. Laba pou dir twa ki to bizin fer.’ Kan Saul leve ek li ouver so lizie li pa trouv nanye. Li vinn aveg! Alor, bann misie ki avek li trap so lame ek amenn li Damas.

Asterla, Jésus koz avek enn so bann disip dan Damas, ek li dir: ‘Leve, Ananias. Al dan sa semin ki apel Drwat la. Kan to ariv lakaz Judas demann enn misie ki apel Saul. Mo finn swazir li pou vinn mo serviter spesial.’

Ananias obeir. Kan li zwenn Saul, li poz so lame lor li ek li dir: ‘Segner finn avoy mwa pou ki to kapav retrouv kler ek pou ki to ranpli avek lespri sin.’ Deswit, enn kitsoz kouma bann lekay sorti dan so lizie tonbe, ek li rekoumans trouv kler.

Jésus servi Saul dan enn fason extraordiner pou pres avek bann dimounn dan plizir nasion. Boukou dimounn konn li kouma lapot Paul, ek nou pou aprann boukou kitsoz lor li. Me avan, anou gete ki Bondie avoy Pierre pou fer.

Actes 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.