Skip to content

Skip to table of contents

Zot Travers Lamer Rouge

Zot Travers Lamer Rouge

 Zistwar 33

Zot Travers Lamer Rouge

GETE ki pe arive! Sa misie ki pe lev so baton dan direksion Lamer Rouge la se Moïse. Bann ki pe debout akote li se bann Izraelit. Me gete kouma Pharaon ek tou so larme pe nwaye dan delo! Anou gete kouma sa finn arive.

Kouma nou’nn aprann, apre ki Bondie avoy diziem ple lor bann Ezipsien, Pharaon dir bann Izraelit kit l’Égypte. Apepre 600,000 zom Izraelit kit l’Égypte ale. Ansam avek zot, ena osi bann fam ek bann zanfan ek enn bon kantite dimounn ki koumans krwar an Jéhovah. Zot tou inn pran zot mouton, kabri ek bef ar zot.

Avan zot ale, bann Izraelit demann bann Ezipsien bann linz ek bann lezot kitsoz an-or ek an-arzan. Bann Ezipsien inn gagn extra per akoz sa dernie ple-la. Alor, zot donn bann Izraelit tou seki zot demande.

Apre de-trwa zour, bann Izraelit ariv kot Lamer Rouge, ek zot kanp lamem. Pandan sa letan-la, Pharaon ek so bann zom koumans regrete. Zot dir: ‘Nou finn les nou bann esklav ale!’

Alor Pharaon sanz so lide ankor enn kout. Deswit li donn lord pou prepar so kales ek so larme. Li al deryer bann Izraelit avek 600 kales spesial, ek tou bann lezot kales ki ti ena dan l’Égypte.

Letan bann Izraelit trouv Pharaon ek so larme pe vinn deryer zot, zot koumans gagn per. Pena okenn semin sorti. Enn kote ena Lamer Rouge ek lot kote ena bann Ezipsien ki pe vinn dan zot direksion. Me Jéhovah met enn niaz ant so pep ek bann Ezipsien. Koumsa bann Ezipsien pa kapav trouv bann Izraelit pou atak zot.

Lerla, Jéhovah demann Moïse pou lev so baton dan direksion Lamer Rouge. Kan li fer sa, Jéhovah fer enn gran divan leve depi les. Lamer diviz an de, ek delo tini de kote.

Lerla bann Izraelit koumans travers Lamer Rouge lor later sek. Tou sa milyon dimounn-la ansam avek zot zanimo pran boukou letan avan zot reisi travers lamer depi enn bout ziska lot bout. Alafin, bann Ezipsien reisi trouv bann Izraelit. Zot bann esklav ti pe sove! Alor, zot degaze zot rant dan lamer.

Kouma zot fer sa, Bondie fer zot larou kales sorti. Letan bann Ezipsien trouv sa zot gagn extra per ek zot koumans kriye: ‘Jéhovah pe lager kont nou, pou bann Izraelit. Anou sove!’ Me tro tar.

Lerla mem Jéhovah dir Moïse lev so baton lor Lamer Rouge, parey kouma to trouve lor sa zimaz-la. Kan Moïse fer sa, sa bann miray delo la tonbe ek kouver bann Ezipsien ek zot bann kales. Larme Ezipsien an-antie finn swiv bann Izraelit dan lamer, me okenn Ezipsien pa’nn sorti vivan!

Pep Jéhovah extra kontan ki zot gagn lavi sov! Bann misie koumans sante pou remersie Jéhovah: ‘Jéhovah finn gagn enn gran viktwar. Li’nn zet bann seval ek zot kavalie dan lamer.’ Moïse so ser, Miriam, pran so tanbourin, ek tou bann fam swiv li avek zot tanbourin. Ek amezir ki zot pe danse dan lazwa, zot sant mem sante ki bann misie: ‘Jéhovah finn gagn enn gran viktwar. Li’nn zet bann seval ek zot kavalie dan lamer.’

Exode sapit 12 ziska 15.