Skip to content

Skip to table of contents

Daniel Dan Lafos Lion

Daniel Dan Lafos Lion

 Zistwar 79

Daniel Dan Lafos Lion

AYO! Gete koumadir Daniel dan problem. Me bann lion pa pe fer li okenn ditor! To kone kifer? Kisannla ki finn met Daniel avek sa bann lion-la? Anou gete.

Asterla lerwa Babylone apel Darius. Li bien kontan Daniel parski li zanti ek li saz. Darius swazir Daniel kouma sef dirizan dan so rwayom. Sa fer bann lezot zom dan rwayom zalou Daniel, anou gete seki zot fer.

Zot al get Darius ek dir: ‘A nou lerwa, nou finn tom dakor pou ki to pas enn lalwa ki dir ki pandan 30 zour fode pa ki enn kikenn priye ninport ki bondie ouswa zom apart twa, O nou lerwa. Si kikenn dezobeir, alor, bizin zet li ar bann lion.’ Darius pa kone kifer sa bann zom-la inn fer pas sa lalwa-la. Me li panse ki se enn bon lide, alor li fer ekrir sa lalwa-la. Asterla pa kapav sanz sa lalwa-la.

Kan Daniel tann sa lalwa-la, li al kot li ek li priye, parey kouma li abitie fer. Bann move zom-la ti kone ki Daniel pa pou aret priye Jéhovah. Zot bien kontan, parski zot plan pou touy Daniel inn marse.

Kan Lerwa Darius tande kifer sa bann zom-la inn fer pas sa lalwa-la, li bien tris. Me asterla li pa kapav sanz lalwa-la, alor li donn lord pou ki avoy Daniel dan lafos lion. Me lerwa dir Daniel: ‘Mo espere ki to Bondie, ki to servi, pou sov twa.’

Darius telman trakase ki li pa kapav dormi aswar. Landemin gramatin li galoupe, li al kot lafos lion. To kapav trouv li lor zimaz. Li kriye: ‘Daniel, serviter Bondie ki vivan! Eski sa Bondie ki to servi la inn reisi sap twa ar bann lion?’

Daniel reponn: ‘Bondie finn avoy enn anz, ek li’nn ferm lagel bann lion pou ki zot pa fer mwa okenn ditor.’

Lerwa bien kontan. Li donn lord pou ki tir Daniel dan lafos. Lerla, li fer zet sa bann move zom ki ti anvi touy Daniel la dan lafos bann lion. Avan mem ki zot ariv dan fon lafos, bann lion trap zot ek kas-kas tou zot bann lezo.

Lerwa Darius ekrir tou lepep ki dan so rwayom: ‘Mo donn lord tou dimounn ki zot respekte Bondie ki Daniel servi. Li fer bann gran mirak. Li finn sov Daniel dan lagel bann lion.’

Daniel 6:1-28.