Skip to content

Skip to table of contents

Noé Ranz Enn Lars

Noé Ranz Enn Lars

 Zistwar 9

Noé Ranz Enn Lars

NOÉ ti marye ek ti ena trwa garson, Sem, Cham ek Japhet. Toule-trwa ti marye. Dan fami Noé, antou ti ena wit dimounn.

Enn zour, Bondie ti demann Noé fer enn travay inpe drol. Li ti donn li lord pou ranz enn gran lars. Sa lars-la ti pou gran kouma enn gran bato, me li ti pou long ek li ti pou ena form enn gran bwat. Bondie ti dir Noé: ‘Fer li an trwa letaz, ek fer bann lasam.’ Noé ek so fami ti pou servi sa bann lasam-la pou zotmem, pou bann zanimo, ek pou ramas manze ki zot tou ti pou bizin.

Bondie ti dir Noé fer lars-la dan enn fason pou anpes delo rant andan. Bondie ti dir: ‘Mo pou avoy enn gran deliz ek mo pou detrir lemond antie. Tou bann ki pa dan lars pou mor.’

Noé ek so bann garson ti obeir Jéhovah ek zot ti koumans ranz lars. Me, bann dimounn ti riy zot ek ti kontign fer seki move. Personn pa ti krwar Noé kan li ti dir zot seki Bondie ti pou fer.

Noé finn pran boukou letan pou ranz sa lars-la parski li ti bien gran. Finalman, apre plizir lane, li ti reisi terminn li. Lerla Bondie ti dir Noé amenn bann zanimo dan lars. Pou sertin lespes zanimo Bondie ti dir li pran de, setadir enn mal ek enn femel. Me pou lezot lespes, Bondie ti dir Noé pran set. Li ti osi dir Noé amenn diferan kalite lespes zwazo. Noé ti fer tou seki Bondie ti dir li fer.

Alafin, Noé ek so fami osi ti rant dan lars, ek Bondie ti ferm laport. Dan lars, Noé ek so fami ti atann. Esey mazine ki twa osi to ansam avek zot dan lars, ek to pe atann. Eski vremem deliz pou vini, parey kouma Bondie ti dir?

Genèse 6:9-22; 7:1-9.