Skip to content

Skip to table of contents

Lekritir lor Miray

Lekritir lor Miray

 Zistwar 78

Lekritir lor Miray

KI PE arive la? Bann dimounn pe fer enn gran festin. Lerwa Babylone finn invit mil dimounn inportan. Zot pe servi bann koup an-or, an-arzan ek bann bol ki finn pran dan tanp Jéhovah dan Jérusalem. Me enn kout, lame enn zom aparet dan ler ek koumans ekrir lor miray. Tou dimounn gagn per.

Belshatsar se ti-zanfan Neboukadnetsar, ek li lerwa asterla. Li fer amenn bann zom saz. Lerwa dir: ‘Ninport kisannla ki lir seki finn ekrir ek dir mwa ki sa vedir pou gagn boukou kado ek mo pou fer li vinn trwaziem dirizan ki pli inportan dan mo rwayom.’ Me okenn zom saz pa reisi lir seki ena lor miray, ni reisi konpran ki sa vedir.

Mama lerwa tann tapaz ek vinn dan gran salamanze. Li dir lerwa: ‘Silteple, pa gagn per. Ena enn zom dan to rwayom ki konn bann bondie sin. Kan to granper Neboukadnetsar ti lerwa, li ti met li sef tou bann zom saz. Li apel Daniel. Fer amenn li, ek li pou dir twa ki sa vedir.’

Deswit amenn Daniel. Apre ki li refiz pou pran ninport ki kado, Daniel koumans dir Belshatsar kifer enn fwa Jéhovah ti tir so granper, Neboukadnetsar, kouma lerwa. Daniel dir: ‘Li ti bien fier. Ek Jéhovah inn pini li.’

Daniel dir Belshatsar: ‘Me twa, to konn tou seki finn ariv li, ek to ankor fier parey kouma Neboukadnetsar. To finn amenn bann koup ek bann bol depi tanp Jéhovah ek to’nn bwar ladan. To finn onor bann bondie ki’nn fer ar dibwa ek ros, ek to pa finn onor nou Gran Kreater. Se pou sa ki Bondie finn avoy sa lame-la pou ekrir sa bann mo-la.

Daniel dir: ‘Ala seki finn ekrir: “MENÉ, MENÉ, TEQEL ek PARSÎN.”’

‘MENÉ vedir ki Bondie finn kont bann zour to rwayom ek finn amenn so lafin. TEQEL vedir ki finn pez twa dan enn balans ek pa’nn trouv nanye de bon. PARSÎN vedir ki pou donn to rwayom bann Med ek bann Pers.’

Pandan ki Daniel pe koze, bann Med ek bann Pers finn koumans atak Babylone. Zot pran lavil ek touy Belshatsar. Bann lekritir lor miray realize sa lanwit lamem! Me ki pou ariv bann Izraelit asterla? Nou pou get sa plitar, me avan anou gete ki ariv Daniel.

Daniel 5:1-31.