Skip to content

Skip to table of contents

Bann Rev Pharaon

Bann Rev Pharaon

 Zistwar 23

Bann Rev Pharaon

DE-Z-AN inn pase ek Joseph ankor dan prizon. Sa misie ki servi divin Pharaon la inn bliye li. Enn swar, Pharaon fer de rev bien spesial, ek li anvi konpran zot sinifikasion. Eski to trouv li pe dormi? Landemin gramatin, Pharaon apel tou so bann zom saz ek rakont zot so rev. Me personn pa kapav donn li enn explikasion.

Se lerla, anfin, ki sa misie ki servi Pharaon divin la rapel Joseph. Li dir Pharaon: ‘Kan mo ti dan prizon, ti ena enn misie ki ti kapav konpran sinifikasion bann rev.’ Deswit, Pharaon fer tir Joseph dan prizon.

Pharaon rakont Joseph so bann rev: ‘Mo ti trouv set gro vas bien zoli. Apre, mo ti trouv set vas bien meg. Ek bann vas meg-la ti manz bann gro vas-la.

‘Dan mo deziem rev, mo ti trouv set zepi sereal bien plin ek bien mir ki ti pouse lor enn brans. Apre sa, mo ti trouv set zepi sereal sek ek seti. Sa bann zepi sek la ti aval bann bon zepi-la.’

Lerla Joseph dir Pharaon: ‘Toulede rev vedir mem zafer. Sa set gro vas ek sa set zepi plin la reprezant set lane, ek sa set vas meg ek sa set zepi seti la reprezant set lot lane. Pandan set lane pou ena boukou manze dan l’Égypte. Apre sa, pandan set lane pou ena lafaminn.’

Lerla Joseph dir Pharaon: ‘Swazir enn dimounn ki ena sazes ek met li an-sarz pou ramas manze pandan sa set bon lane-la. Koumsa, bann dimounn pa pou mor-de-fin pandan sa set lane lafaminn la.’

Pharaon dakor avek Joseph. Li swazir Joseph mem pou ramas manze, ek pou gard zot dan bann stor. Joseph vinn dimounn pli inportan dan l’Égypte, apre Pharaon.

Wit an plitar, pandan lafaminn, Joseph trouv bann zom pe vini. Eski to kone ki sa bann zom-la sa? Se so dis gran frer! Jacob, zot papa, inn avoy zot l’Égypte parski zot manze pe koumans fini dan Canaan. Joseph rekonet so bann frer, me bannla pa rekonet li. To kone kifer? Parski Joseph nepli zenn ek li’nn met enn lot kalite linz.

Joseph rapel kouma kan li ti ankor pli zenn, li ti reve ki so bann frer ti vinn prostern devan li. Lerla, Joseph konpran ki se Bondie ki’nn avoy li l’Égypte pou enn bon rezon. Dapre twa ki Joseph fer? Anou gete.

Genèse 41:1-57; 42:1-8; 50:20.