Skip to content

Skip to table of contents

Premie Zom ek Premie Madam

Premie Zom ek Premie Madam

 Zistwar 3

Premie Zom ek Premie Madam

KI KITSOZ diferan lor sa zimaz-la? Nou trouv premie zom ek premie madam. Se Bondie ki’nn kree zot. Eski to kone kouma Bondie apele? Li apel Jéhovah. Premie zom ti apel Adam ek premie madam, Ève.

Anou gete kouma Jéhovah ti fer Adam. Li ti pran inpe lapousier later ek avek sa Li ti form enn lekor parfe, lekor enn zom. Apre sa, Li ti soufle dan so nene, lerla Adam ti gagn lavi.

Jéhovah ti ena enn travay pou Adam. Li ti dir li donn sak zanimo ki existe enn nom. Sirman Adam finn pas boukou letan pou obzerv sa bann zanimo-la avan ki li trouv enn nom ki pou al bien avek zot tou. Letan Adam ti pe fer sa, li ti remark enn kitsoz. Ki kitsoz?

Sak zanimo ti ena so per. Ti ena bann papa ek bann mama lelefan, bann papa ek bann mama lion. Me Adam li, li pa ti ena so per. Alor Jéhovah ti fer li tom dan enn gran somey, ek ti tir enn kot avek li. Avek sa kot-la, Li ti fer enn madam pou Adam.

Nou kapav mazine ki kantite kontan Adam ti kontan! Ève osi sirman ti bien kontan ki Bondie inn met li dan enn zoli zardin koumsa! Asterla zot ti pou kapav gagn bann zanfan ek viv ere ansam.

Jéhovah ti anvi ki Adam ek Ève viv pou touletan. Li ti anvi ki zot fer later antie vinn zoli parey kouma zardin Éden. Sirman Adam ek Ève ti bien kontan kan zot ti pans travay ki ti pe atann zot! Si to ti gagn lokazion pou donn enn koudme pou fer later vinn enn zoli zardin, eski to pa ti pou kontan? Malerezman zot lazwa pa’nn dir lontan. Anou gete kifer.

Psaume 83:18; Genèse 1:26-31; 2:7-25.