Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Retourn Dan Lesiel

Jésus Retourn Dan Lesiel

 Zistwar 104

Jésus Retourn Dan Lesiel

AMEZIR ki bann zour pase, plizir fwa Jésus aparet ar so bann disip. Enn fwa anviron 500 disip trouv li. Kan Jésus aparet ar bann disip, eski to kone lor ki kitsoz li koze? Li koz lor rwayom Bondie. Jéhovah ti avoy Jésus lor later pou ansegn bann dimounn lor rwayom Bondie. Ek Jésus kontign fer sa, mem apre ki li finn resisite.

Eski to rapel ki ete rwayom Bondie? Se gouvernman Bondie ki trouv dan lesiel, ek Bondie finn swazir Jésus kouma lerwa. Kouma nou finn aprann, Jésus finn montre ki li pou enn lerwa extraordiner kan li’nn nouri bann ki ti fin, geri bann malad, ek mem resisit bann dimounn mor!

Alor, kan Jésus pou regne kouma lerwa dan lesiel pandan mil an, kouma later pou ete? Pena dout ki later antie pou vinn enn zoli paradi. Pou nepli ena lager, krim, maladi ek mem lamor pou nepli existe. Nou kone ki sa vre parski Bondie inn fer later pou ki li vinn enn paradi kot bann dimounn kapav viv ere. Se akoz sa ki Li ti kree zardin Éden dan koumansman. Jésus pou fer enn manier ki seki Bondie anvi samem ki arive alafin.

Asterla finn ariv ler pou Jésus retourn dan lesiel. Li ti aparet ar so bann disip pandan 40 zour. Asterla zot sir ki li’nn resisite. Me avan ki li kit so bann disip, get seki li dir zot: ‘Res dan Jérusalem ziska zot gagn lespri sin.’ Lespri sin se lafors aktif Bondie. Li kouma enn labriz ki soufle ki pou ed so bann disip fer volonte Bondie. Finalman, Jésus dir: ‘Zot bizin pres lor mwa dan bann landrwa pli lwin lor later.’

Apre ki Jésus dir sa, enn kitsoz extraordiner arive. Li koumans mont dan lesiel, parey kouma to kapav trouve isi. Lerla, enn niaz kasiet li, ek bann disip nepli trouv li ankor. Jésus al dan lesiel, ek depi laba li koumans regn lor so bann disip ki lor later.

1 Corinthiens 15:3-8; Révélation 21:3, 4; Actes 1:1-11.