Skip to content

Skip to table of contents

Lafin Tou Seki Move

Lafin Tou Seki Move

 Zistwar 114

Lafin Tou Seki Move

KI TO trouve isi? Se enn larme lor bann seval blan. Me remark enn zafer, kotsa zot pe sorti? Bann seval-la pe galoupe lor niaz ek zot sorti dan lesiel! Eski vremem ena bann seval dan lesiel?

Non, se pa bann vre seval. Nou konn sa parski bann seval pa kapav galoup lor niaz, pa vre? Me Labib koz lor bann seval dan lesiel. Eski to kone kifer?

Se parski enn lepok ti bien servi bann seval dan bann lager. Alor, Labib koz lor bann dimounn ki lor bann seval ki pe sorti dan lesiel, pou montre ki Bondie pou lager avek bann dimounn lor later. Eski to kone kouma apel sa plas kot pou fer lager la? Har-Maguédôn. Se sa lager lamem ki pou tir tou seki move lor later.

Se Jésus Limem ki diriz sa lager Har-Maguédôn la. Pa bliye ki se Jésus ki Jéhovah inn swazir kouma lerwa dan So gouvernman. Se akoz sa ki Jésus ena enn kouronn. Ek so lepe montre ki li pou touy tou bann lennmi Bondie. Eski nou bizin soke ki Bondie pou detrir tou bann move dimounn?

Reget Zistwar 10. Ki to trouve? Se sa gran Deliz ki ti touy bann move dimounn la. Kisannla ti amenn sa Deliz-la? Jéhovah. Aster get Zistwar 15. Ki pe arive la? Sodome ek Gomorrhe pe detrir par dife ki Jéhovah ti avoye.

Get Zistwar 33. Gete ki pe ariv bann seval ek bann kales lager bann Ezipsien. Kisannla inn fer delo kraz lor zot? Jéhovah. Li’nn fer sa pou protez so pep. Get Zistwar 76. To pou trouve ki Jéhovah finn mem les lezot detrir so pep, setadir bann Izraelit, parski zot ti move.

Alor, nou bizin pa soke ki Jéhovah pou avoy so bann larme dan lesiel pou tir tou seki move lor later. Me pans enn kout ki sa sinifi! Tourn paz ek anou gete.

Révélation 16:16; 19:11-16.