Skip to content

Skip to table of contents

Zot Kont lor Led Bondie

Zot Kont lor Led Bondie

 Zistwar 81

Zot Kont lor Led Bondie

PLIZIR milye dimounn fer sa long vwayaz depi Babylone ziska Jérusalem la. Me kan zot arive, Jérusalem enn lavil ki an rwinn. Personn pa res laba. Bann Izraelit bizin rekonstrir tou ankor enn fwa.

Enn parmi bann premie kitsoz ki zot konstrir se enn lotel. Se enn plas kot zot kapav ofer bann zanimo kouma sakrifis ouswa kouma bann don pou Jéhovah. De-trwa mwa plitar, bann Izraelit koumans konstrir tanp. Me bann lennmi ki viv dan bann pei alantour pa anvi ki bann Izraelit konstrir tanp. Alor, bann lennmi esey fer zot per pou ki zot aret travay. Alafin, bann lennmi-la fer nouvo lerwa Pers pas enn lalwa pou ki aret bann travay konstriksion.

Bann lane pase, ek asterla sa fer 17 an depi ki bann Izraelit inn retourn depi Babylone. Jéhovah avoy so profet Haggaï ek Zekaria pou dir lepep rekoumans travay konstriksion. Lepep ena konfians ki Bondie pou ed zot, ek zot obeir bann profet. Zot rekoumans konstrir, mem si lalwa pa permet zot pou fer li.

Alor, enn ofisie Pers, Tattenaï, vini ek demann bann Izraelit kisannla finn donn zot drwa pou konstrir tanp. Zot dir li ki kan zot ti kit Babylone Lerwa Cyrus ti dir zot: ‘Ale asterla, al Jérusalem ek rekonstrir tanp Jéhovah, zot Bondie.’

Tattenaï avoy enn let Babylone ek demande si Cyrus, ki’nn mor asterla, vremem ti dir sa. Bien vit nouvo lerwa Perse avoy enn let, li dir ki se Cyrus ki’nn dir sa. Ek lerwa ekrir osi: ‘Les bann Izraelit konstrir sa tanp-la pou zot Bondie. Ek mo donn twa lord pou ed zot.’ Dan apepre kat-r-an fini konstrir tanp, ek bann Izraelit bien kontan.

Boukou lane pase, ek sa fer apepre 48 an depi ki fini konstrir tanp. Lepep dan Jérusalem pov, lavil ek tanp Bondie pa paret zoli. Dan Babylone, Ezra, enn Izraelit, aprann ki bizin fer tanp Bondie vinn zoli. Eski to kone ki li fer?

Ezra al get Artaxerxès, lerwa Perse, ek sa bon lerwa-la donn Ezra enn kantite kado pou amenn Jérusalem. Ezra demann bann Izraelit ki dan Babylone pou ed li sarye sa bann kado-la dan Jérusalem. Apepre 6,000 dimounn dir ki zot pou ale. Zot ena enn kantite larzan, lor ek lezot kitsoz ki ena valer pou sarye avek zot.

Ezra trakase, parski ena boukou move dimounn lor sa larout-la. Zot kapav pran zot larzan, zot lor ek touy zot. Alor, Ezra rasanble lepep, parey kouma to trouve lor zimaz. Lerla, zot priye Jéhovah pou ki Li protez zot lor sa long larout ki zot ena pou pran pou retourn Jérusalem la.

Jéhovah vremem protez zot, ek apre kat mwa vwayaz, zot ariv Jérusalem san okenn problem. Eski sa pa montre ki bann ki ena konfians ki Jéhovah pou ed zot, pou vremem gagn so proteksion?

Ezra sapit 2 ziska 8.