Skip to content

Skip to table of contents

Enn Ti-Garson Servi Bondie

Enn Ti-Garson Servi Bondie

 Zistwar 55

Enn Ti-Garson Servi Bondie

GET sa ti-garson-la kouma zoli. Li apel Samuel. Ek sa zom ki’nn met so lame lor latet Samuel la apel Éli, gran pret Israël. Se papa Samuel ki apel Elqana ek so mama Hanna ki pe amenn Samuel kot Éli.

Samuel ena apepre kat ou sink an. Me li pou res isi dan tabernak Jéhovah ansam avek Éli ek bann lezot pret. Kifer Elqana ek Hanna ti donn zot garson ki ti ankor bien zenn pou servi Jéhovah dan tabernak? Anou gete.

Zis inpe lane avan, Hanna ti bien tris parski li pa ti kapav gagn enn tibaba ek li ti bien-bien anvi gagn enn zanfan. Alor, enn zour kan Hanna ti pe al vizit tabernak Jéhovah, li ti fer sa lapriyer-la: ‘A Jéhovah, pa bliye mwa! Si to donn mwa enn garson, mo promet twa ki mo pou donn twa li pou ki li servi twa toutlong so lavi.’

Jéhovah reponn lapriyer Hanna, ek de-trwa mwa pli tar, li donn nesans Samuel. Hanna bien kontan so ti-garson, ek li koumans ansegn li lor Jéhovah kan li ankor bien tipti. Li dir so misie: ‘Kouma Samuel vinn ase gran ek ki mo pa pou bizin donn li bwar ankor, mo pou amenn li dan tabernak pou servi Jéhovah laba.’

Se seki nou trouve Elqana ek Hanna pe fer dan sa zimaz-la. Parski so bann paran ti bien ansegn li, Samuel bien kontan ki li kapav servi Jéhovah isi dan So latant. Sak lane Hanna ek Elqana vinn dan sa latant spesial la pou ador Jéhovah, ek pou get zot ti-garson. Toule-lane Hanna amenn enn nouvo linz san mans ki li’nn fer pou Samuel.

Amezir ki bann lane pase, Samuel kontign servi dan tabernak Jéhovah. Jéhovah ek lepep toulede bien kontan Samuel. Me bann garson gran pret Éli, Ophni ek Phinéas bien move. Zot fer boukou move kitsoz, ek zot fer lezot dezobeir Jéhovah osi. Éli ti bizin fer zot aret servi kouma pret, me li pa fer li.

Samuel pa les okenn move kitsoz ki pase dan tabernak anpes li aret servi Jéhovah. Me parski bien tigit dimounn vremem kontan Jéhovah, sa fer lontan depi ki Jéhovah pa’nn koz avek enn dimounn. Kan Samuel vinn pli gran ala seki arive.

Samuel pe bien dormi dan tabernak kan enn lavwa lev li. Li reponn: ‘Ala mo la.’ Ek li leve ek galoupe pou al get Éli ek dir: ‘To’nn apel mwa, ala mo la.’

Me Éli reponn: ‘Mo pa’nn apel twa; re-al dormi.’ Alor, Samuel re-al dormi.

Enn deziem fwa enn lavwa apel li: ‘Samuel!’ Alor, Samuel leve ek re-galoup ver Éli. Li dir: ‘To’nn apel mwa, ala mo la.’ Me Éli reponn: ‘Mo garson, mo pa’nn apel twa. Re-al dormi.’ Alor Samuel re-al dormi.

Enn trwaziem fwa enn lavwa apel li: ‘Samuel!’ Alor Samuel galoup ver Éli. Li dir: ‘Sa fwa-la to’nn bizin apel mwa, ala mo la.’ Éli kone asterla ki se Jéhovah ki pe apel li. Alor li dir Samuel: ‘Re-al dormi ankor enn fwa, ek si Li re-apel twa, to bizin dir: “Koze Jéhovah, to serviter pe ekoute.”’

Se seki Samuel dir kan Jéhovah re-apel li. Apre sa, Jéhovah dir Samuel ki Li pou pini Éli ek so bann garson. Plitar, Ophni ek Phinéas mor dan enn lager avek bann Filistin, ek kan Éli tann seki finn arive, li tonbe, so likou kase ek finalman li mor li osi. Alor, parol Jéhovah realize.

Samuel grandi, ek li vinn dernie ziz Israël. Kan li vinn vie, lepep demann li: ‘Swazir enn lerwa pou diriz nou.’ Samuel pa anvi fer sa, parski se Jéhovah ki zot vre lerwa. Me Jéhovah dir li ekout lepep.

1 Samuel 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.