Skip to content

Skip to table of contents

Pierre Vizit Corneille

Pierre Vizit Corneille

 Zistwar 109

Pierre Vizit Corneille

SE LAPOT Pierre ki pe debout isi ek bann ki deryer li se de-trwa so bann kamarad. Me kifer sa misie-la pe azenou devan Pierre? Eski li bizin fer sa? Eski to kone kisannla sa?

Sa misie-la se Corneille. Se enn ofisie dan larme Romin. Corneille pa konn Pierre, me finn dir li invit Pierre kot li. Anou gete kouma sa inn arive.

Bann premie disip Jésus ti bann Zwif, me Corneille pa enn Zwif. Pourtan li kontan Bondie, li priye Li ek fer boukou bon kitsoz pou bann dimounn. Enn lapremidi, enn anz aparet ar li ek dir: ‘To’nn fer Bondie plezir, ek Li pou reponn to bann lapriyer. Avoy de-trwa zom pou al rod enn misie ki apel Pierre. Li pe res dan Joppé dan lakaz Simon, ki res pre kot lamer.’

Deswit Corneille avoy de-trwa zom pou al rod Pierre. Landemin, kan sa bann misie-la ariv pre kot Joppé, Pierre lao lor lakaz Simon. La, Bondie fer Pierre gagn enn vizion kot li trouv enn gran latwal ki sorti dan lesiel. Dan sa latwal-la ena tou sort kalite zanimo. Dapre lalwa Bondie, sa bann zanimo-la zot inpir, ek pourtan lavwa-la dir: ‘Pierre, leve. Touye ek manze.’

Pierre reponn: ‘Non! Zame mo’nn manz kitsoz ki inpir.’ Me lavwa-la dir Pierre: ‘Aret apel inpir seki Bondie asterla konsider kouma pir.’ Sa arive trwa fwa. Pandan ki Pierre pe reflesi lor seki tousala vedir, bann misie ki Corneille inn avoye arive ek pe rod Pierre.

Pierre desann ek dir: ‘Momem sa dimounn ki zot pe rode la. Kifer zot finn vini?’ Kan bann misie explike ki enn anz inn dir Corneille invit Pierre kot li, Pierre aksepte pou al avek zot. Landemin, Pierre ek so bann kamarad al vizit Corneille dan Césarée.

Corneille finn rasanble tou so fami ek so bann bon kamarad. Kan Pierre vini Corneille vinn zwenn li. Li tom dan lipie Pierre ek azenou, parey kouma to kapav trouve lor zimaz. Me Pierre dir: ‘Leve; mo zis enn zom parey kouma twa.’ Labib montre ki li pa bon ki nou azenou ek ador enn zom. Nou bizin ador zis Jéhovah tousel.

Asterla Pierre pres avek tou seki la. Pierre dir: ‘Mo trouve ki Bondie aksepte tou dimounn ki anvi servi Li.’ Ek pandan ki li pe koze, Bondie avoy so lespri sin, ek bann dimounn koumans koz dan diferan lang. Bann disip Zwif ki ti vinn avek Pierre etone, parski zot ti panse ki Bondie donn so faver zis bann Zwif. Sa ansegn zot ki Bondie pa kontan bann dimounn ki dan enn ras plis ki enn lot ouswa ki sertin pli inportan pou Bondie zis parski zot sorti dan enn sertin ras. Eski se pa enn bon kitsoz ki nou tou bizin rapel?

Actes 10:1-48; 11:1-18; Révélation 19:10.