Skip to content

Skip to table of contents

Enn Zetwal Gid Bann Zom

Enn Zetwal Gid Bann Zom

 Zistwar 86

Enn Zetwal Gid Bann Zom

ESKI to trouv sa zetwal ki pe briye ek ki enn sa bann misie-la pe montre ar so ledwa? Sa zetwal-la ti paret kan zot ti kit Jérusalem. Sa bann zom-la sorti dan Les, ek zot etidie bann zetwal. Zot krwar ki sa nouvo zetwal-la pe diriz zot ver enn kikenn inportan.

Kan zot ariv Jérusalem, zot demande: ‘Kot sa zanfan ki pou vinn lerwa bann Zwif la?’ “Zwif” se enn lot nom pou bann Izraelit. Bann zom-la dir: ‘Nou ti trouv zetwal sa zanfan-la premie fwa kan nou ti dan Les, ek nou finn vini pou ador li.’

Kan Hérode, lerwa Jérusalem, tann sa li trakase. Li pa ti anvi ki enn lot lerwa pran so plas. Alor, Hérode apel bann sef parmi bann pret ek li demande: ‘Ki kote sa lerwa ki finn promet la pou ne?’ Zot reponn: ‘Labib dir dan Bethléhem.’

Alor Hérode apel sa bann zom ki sorti dan Les la, ek li dir zot: ‘Ale, al rod sa ti zanfan-la. Kan zot trouv li fer mwa kone. Mwa osi mo anvi al ador li.’ Me, an realite, Hérode pe anvi trouv sa zanfan-la pou touy li!

Lerla, sa zetwal-la al devan sa bann zom-la ziska Bethléhem, ek li aret zis lao sa plas kot zanfan-la ete. Kan bann zom-la rant dan lakaz, zot trouv Marie ek Jésus. Zot tir bann kado, zot donn Jésus. Me plitar, dan enn rev, Jéhovah averti sa bann zom-la pou pa retourn kot Hérode. Alor, zot retourn dan zot pei par enn lot semin.

Kan Hérode aprann ki sa bann zom ki sorti dan Les la inn retourn kot zot, li bien ankoler. Alor li donn lord pou touy tou bann garson dan Bethléhem ki ena de-z-an ouswa mwins ki de-z-an. Me avan ki sa arive, Jéhovah averti Joseph dan enn rev, ek Joseph pran so fami al l’Égypte. Plitar, kan Joseph aprann ki Hérode inn mor, li pran Marie ek Jésus, li retourn kot li dan Nazareth. Se laba mem ki Jésus grandi.

Kisannla to panse inn fer sa nouvo zetwal-la briye? Pa bliye ki apre ki sa bann zom-la finn trouv sa zetwal-la, zot finn al Jérusalem avan. Satan Lediab ti anvi touy Garson Bondie, ek li ti kone ki Hérode, lerwa Jérusalem, ti pou rod touy li. Alor, sirman se Satan mem ki ti fer sa zetwal-la briye.

Matthieu 2:1-23; Mika 5:2.