Skip to content

Skip to table of contents

Salomon Enn Lerwa Ki Ena Sazes

Salomon Enn Lerwa Ki Ena Sazes

 Zistwar 63

Salomon Enn Lerwa Ki Ena Sazes

SALOMON ti zenn kan li vinn lerwa. Li bien kontan Jéhovah, ek li swiv bon konsey ki David, so papa, ti donn li. Jéhovah bien kontan Salomon, alor, enn lanwit Li dir Salomon dan enn rev: ‘Salomon ki to ti pou kontan mo donn twa?’

Lerla Salomon reponn: ‘Jéhovah mo Bondie, mo bien zenn ek mo pa kone kouma pou dirize. Abe donn mwa sazes pou diriz to pep kouma bizin.’

Seki Salomon inn demande fer Jéhovah plezir. Alor Li dir: ‘Parski to’nn demann mwa sazes ek pa enn long lavi ouswa dibien, mo pou donn twa plis sazes ki ninport kisannla. Me mo pou donn twa osi seki to pa’nn demande, dibien ek laglwar, toulede.’

Enn tipe letan apre, de madam ki ena enn problem grav vinn get Salomon. Enn madam-la explike: ‘Sa madam-la ek mwa, nou res dan mem lakaz. Mo’nn donn nesans enn garson, ek de zour apre, li osi li’nn gagn enn garson. Lerla, enn lanwit so tibaba inn mor. Me pandan ki mo ti pe dormi, li’nn met so tibaba mor pre kot mwa ek li’nn pran seki pou mwa. Kan mo’nn leve ek mo get tibaba mor la, mo’nn trouve ki se pa mo tibaba.’

Lerla, lot madam-la dir: ‘Non! Tibaba vivan la pou mwa, ek seki’nn mor la ki pou li!’ Premie madam-la reponn: ‘Non! Tibaba ki’nn mor la pou twa ek seki vivan la pou mwa!’ Ala kouma bann madam-la diskite. Ki Salomon pou fer?

Li fer amenn enn lepe, ek li dir: ‘Koup tibaba vivan la an de, ek donn sak madam lamwatie.’

Vre mama-la kriye: ‘Non! Silvouple, pa touy tibaba-la. Donn li lot madam-la!’ Me lot madam-la dir: ‘Pa donn li personn, ale koup li an de.’

Finalman, Salomon dir: ‘Pa touy tibaba-la! Donn li premie madam-la. Limem vre mama.’ Salomon konn sa parski vre mama-la bien kontan so tibaba ek li pre pou donn li lot madam-la olie ki touy li. Kan lepep tande kouma Salomon inn regle sa problem-la, zot kontan ki zot ena enn lerwa ki saz koumsa.

Pandan lepok ki Salomon lerwa, Bondie beni lepep kan Li fer zot later raport enn kantite dible, lorz, rezin, fig, ek bann lezot manze ankor. Bann dimounn met bann bon-bon linz ek zot res dan bann bon lakaz. Ena bann bon kitsoz plis ki bizin pou tou bann dimounn.

1 Rois 3:3-28; 4:29-34.