Skip to content

Skip to table of contents

Yona Ek Enn Gro Pwason

Yona Ek Enn Gro Pwason

 Zistwar 70

Yona Ek Enn Gro Pwason

GET sa misie dan delo la. Li dan enn gran problem, pa vre? Sa gro pwason-la pre pou aval li! Eski to kone kisannla sa misie-la? Li apel Yona. Anou gete ki finn pase.

Yona enn profet Jéhovah. Enn tigit letan apre lamor Élisha, Jéhovah dir Yona: ‘Al dan gran lavil Ninive. Laba bann dimounn inn vinn tro move ek mo anvi ki to al fer zot konn sa.’

Me Yona pa anvi ale. Alor, li mont lor enn bato ki pe al dan enn lot direksion ki Ninive. Sa pa fer Jéhovah plezir ki Yona pe sove. Alor, Li avoy enn gran tanpet lor lamer. Sa tanpet-la telman for ki bato pre pou koule. Bann marin bien-bien per ek zot kriye zot bann bondie pou ed zot.

Finalman, Yona dir zot: ‘Mo ador Jéhovah, Bondie ki’nn fer lesiel ek later. Ek mo pe sove pou pa fer travay ki Jéhovah inn demann mwa fer.’ Alor, bann marin demande: ‘Ki nou bizin fer ar twa pou ki sa tanpet-la arete?’

Yona dir zot: ‘Zet mwa dan lamer, ek lamer pou revinn kalm.’ Bann marin-la pa anvi fer sa, me tanpet-la pe vinn pli for alor alafin zot zet Yona dan delo. Tanpet-la arete deswit, ek lamer revinn kalm.

Kan Yona koule dan delo, sa gro pwason-la aval li, me li pa mor. Pandan trwa zour ek trwa nwit li res dan vant sa pwason-la. Yona regrete ki li pa finn obeir Jéhovah ek li pa’nn al Ninive. Eski to kone ki li fer?

Yona priye Jéhovah pou gagn led. Lerla Jéhovah fer pwason-la vomi Yona lor later sek. Apre sa Yona al Ninive. Eski sa pa montre nou ki kantite li inportan ki nou fer tou seki Jéhovah dir?

Liv Labib Yona.