Skip to content

Skip to table of contents

Madam Lot

Madam Lot

 Zistwar 15

Madam Lot

LOT ek so fami ti res ansam avek Abraham dan pei Canaan. Enn zour Abraham dir Lot: ‘Pena ase laplenn pou tou nou bann zanimo isi. Silteple, anou separ nou ek sakenn al so kote.’

Lot get sa landrwa ki devan li la. Li trouv enn zoli rezion kot ena delo ek bon lerb pou so bann zanimo. Se Distrik Jourdain. Alor, Lot al laba avek so fami ek tou so bann zanimo. Finalman, se dan lavil Sodome ki zot al etabli zot.

Bann abitan Sodome bien move. Lot li enn bon dimounn. Kondwit sa bann dimounn-la sok li terib. Bondie osi pa kontan zot kondwit. Finalman, Bondie avoy de anz pou al averti Lot ki Li pou detrir Sodome ek osi Gomorrhe, enn lot lavil ki pre, parski zot ti fer seki move.

Bann anz dir Lot: ‘Degaze! Pran to madam ek to de tifi ale!’ Lot ek so fami pe tard-tarde pou ale, alor, sa de anz-la trap zot lame ek tir zot andeor lavil. Lerla, enn anz-la dir zot: ‘Sove pou sap zot lavi! Pa get deryer. Degaze al lor bann kolinn, pou ki zot pa mor.’

Lot ek so de tifi obeir, zot sove, zot kit Sodome. Zot pa aret okenn plas, zot pa get deryer. Me Lot so madam li, li dezobeir. Apre ki zot ariv enn sertin distans ar Sodome, li arete ek li get deryer. Ki arive lerla? Li vinn enn kolonn disel. Eski to kapav trouv li dan zimaz?

Nou kapav aprann enn leson bien inportan ar sa levennman-la. Sa zistwar-la montre nou ki Bondie sov bann dimounn ki obeir Li, me bann ki pa obeir Li, pou perdi lavi.

Genèse 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luc 17:28-32; 2 Pierre 2:6-8.