Skip to content

Skip to table of contents

Bann Miray Jérusalem

Bann Miray Jérusalem

 Zistwar 83

Bann Miray Jérusalem

GET tou sa travay ki pe fer la. Bann Izraelit bien okipe pou konstrir bann miray Jérusalem. Kan Lerwa Neboukadnetsar ti detrir Jérusalem 152 an avan, li ti kraz bann miray lavil ek ti bril so laport. Kan bann Izraelit ti retourne premie fwa depi Babylone zot pa ti rekonstrir bann miray.

Kouma eski to panse bann dimounn ti santi zot pandan tou sa bann lane ki zot inn viv san ki ena miray otour zot lavil? Zot pa ti santi zot an sekirite. Zot bann lennmi ti kapav rantre ek atak zot san okenn problem. Me asterla Nehémia finalman pe ed lepep pou rekonstrir bann miray. Eski to kone kisannla Nehémia?

Nehémia se enn Izraelit ki sorti dan lavil Suse, kot Mordekaï ek Esther reste. Nehémia travay dan pale lerwa, kitfwa li ti enn bon kamarad avek Mordekaï ek Larenn Esther. Me Labib pa dir si Nehémia ti travay pou mari Esther, Lerwa Assuérus. Li ti travay pou lerwa ki ti vini apre, Lerwa Artaxerxès.

To rapel, Artaxerxès se sa bon lerwa ki ti donn Ezra tou sa kas-la pou retourn Jérusalem ek pou fer tanp Jéhovah vinn pli zoli. Me Ezra pa ti konstrir bann miray lavil ki ti kraze. Anou gete kouma Nehémia inn arive fer sa travay-la.

Sa fer asterla 13 an depi ki Artaxerxès inn donn Ezra kas pou aranz tanp. Asterla Nehémia li sef parmi bann ki servi lerwa divin. Savedir ki se li ki servi lerwa divin, ek ki fer sir ki personn pa anpwazonn lerwa. Se enn travay bien inportan.

Enn zour, Hanani, frer Nehémia, ek bann lezot zom ki sorti depi Israël vinn vizit Nehémia. Zot rakont li ki bann problem bann Izraelit pe gagne, ek kouma bann miray Jérusalem ankor kraze. Sa fer Nehémia bien tris ek li priye Jéhovah konsernan sa.

Enn zour, lerwa remarke ki Nehémia tris, ek li demann li: ‘Kifer to paret tris koumsa?’ Nehémia dir li ki se akoz move kondision ki ena dan Jérusalem ek ki bann miray inn kraze. Lerwa demann li: ‘Ki to swete?’

Nehémia dir: ‘Les mo al Jérusalem pou ki mo kapav rekonstrir bann miray. Lerwa Artaxerxès li enn bon dimounn ek li dir Nehémia ale. Li ed li pou gagn dibwa pou ki li kapav servi pou ranz bann miray. Pa tro lontan apre Nehémia ariv Jérusalem, ek li fer lepep konn so bann plan. Zot kontan so lide, ek dir: ‘Anou koumans konstriksion.’

Kan bann lennmi bann Izraelit trouve ki miray pe koumans monte zot dir: ‘Anou monte ek touy zot, ek aret sa travay konstriksion la.’ Me Nehémia aprann sa ek donn bann travayer bann lepe ek bann lans. Ek li dir: ‘Pa per nou bann lennmi. Lager pou zot bann frer, zot zanfan, zot fam ek zot lakaz.’

Lepep ena boukou kouraz. Zot kontign konstrir, avek zot zarm dan zot lame lanwit-lizour. Alor zis dan 52 zour zot fini bann miray. Asterla lepep kapav santi zot an sekirite dan lavil. Nehémia ek Ezra ansegn lepep lalwa Bondie, ek lepep bien kontan.

Me bann sitiasion nepli parey kouma li ti ete avan ki bann Izraelit al kouma bann prizonie dan Babylone. Lerwa Perse diriz lepep ek lepep bizin servi li. Me Jéhovah inn promet ki Li pou avoy enn nouvo lerwa ek ki sa lerwa-la pou fer lepep viv anpe. Kisannla sa lerwa-la? Kouma eski li pou amenn lape lor later? Se anviron 450 an plitar ki gagn plis linformasion lor la. Se lerla ki enn tibaba ne ek so nesans bien inportan. Me sa enn lot zistwar.

Nehémia sapit 1 ziska 6.