Skip to content

Skip to table of contents

Abraham—kamarad Bondie

Abraham—kamarad Bondie

 Zistwar 13

Abraham—kamarad Bondie

LAVIL Our, se enn bann landrwa kot bann dimounn inn al viv apre Deliz. Se enn lavil bien inportan kot ena bann zoli lakaz. Me so bann abitan ador bann fos bondie, parey kouma bann abitan dan lavil Babel. Bann abitan Our ek Babel pa ti parey kouma Noé ek so garson Sem, ki ti kontign servi Jéhovah.

Finalman, 350 an apre Deliz, Noé, ki’nn res fidel anver Jéhovah, trouv lamor. Sa finn pase zis de-z-an avan nesans sa misie ki to trouve lor sa zimaz-la. Li ti enn kikenn ki spesial pou Jéhovah. Li ti apel Abraham ek li ti res dan lavil Our ansam avek so fami.

Enn zour, Jéhovah dir Abraham: ‘Kit lavil Our ek kit to bann fami, ek al dan enn pei ki mo pou montre twa.’ Eski Abraham pou obeir Bondie ek pou kit tou bann konfor materyel ki ena dan lavil Our? Wi. Abraham inn touletan obeir Bondie ek se akoz sa ki li’nn vinn kamarad Bondie.

Sertin manb fami Abraham al ansam avek li. Térah, so papa, Lot, so neve, ek biensir Sara, so madam Sara, akonpagn li. Apre enn long vwayaz, zot ariv dan enn landrwa ki apel Harân, se la kot Térah mor. Our bien lwin deryer zot.

Apre inpe letan, Abraham ek so fami kit Harân ek al dan pei Canaan. La, Jéhovah dir li: ‘Sa pei lamem ki mo pou donn to bann desandan.’ Abraham res dan Canaan ek viv dan bann latant.

Bondie ed Abraham, ek se koumsa ki li gagn enn gran troupo mouton ek lezot zanimo ek plizir santenn serviter. Me Abraham ek Sara pena zanfan.

Abraham ena 99 an kan Jéhovah dir li: ‘Mo promet twa ki to pou vinn papa boukou nasion.’ Abraham ek Sara inn depas laz pou gagn zanfan, me alor kouma sa kapav arive?

Genèse 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.