Skip to content

Skip to table of contents

Jésus Resisit Bann Mor

Jésus Resisit Bann Mor

 Zistwar 92

Jésus Resisit Bann Mor

SA TIFI ki to trouve la ena 12 an. Jésus pe trap so lame, ek mama-papa sa tifi-la pe debout pre lamem. Eski to kone kifer zot paret bien kontan koumsa? Anou gete.

Papa sa tifi-la enn gran dimounn; li apel Jaïrus. Enn zour so tifi tom malad, ek zot met li lor lili. Me li pa pe bien ditou. Pli ale li pe pli malad. Jaïrus ek so madam bien trakase, parski koumadir zot tifi pre pou mor. Anplis, se zot sel zanfan. Alor, Jaïrus al rod Jésus. Li’nn tann bann mirak ki Jésus pe fer.

Alafin kan Jaïrus trouv Jésus, li trouv Jésus antoure par enn gran lafoul. Me Jaïrus reisi rant dan sa gran lafoul-la ek li tom lor lipie Jésus. Li dir: ‘Mo tifi bien malad.’ Li sipliy li: ‘Silteple, vinn geri li.’ Jésus aksepte.

Pandan ki zot pe marse, lafoul kontign pouse pou vinn pre ar Jésus. Enn sel kout Jésus arete. Li demande: ‘Kisannla ki’nn tous mwa?’ Jésus santi enn lafors sorti ar li, akoz sa li kone ki enn kikenn finn tous li. Me kisannla? Se enn madam ki ti bien malad depi 12 an. Li’nn koste ar Jésus ek li’nn tous so linz, ek li’nn geri!

Sa donn Jaïrus kouraz, parski li trouve kouma li fasil pou Jésus geri enn kikenn. Me lerla, enn mesaze vini. Li dir Jaïrus: ‘Initil deranz Jésus plis ki sa. To tifi inn mor.’ Jésus tann sa ek dir Jaïrus: ‘Pa trakase tou pou pas bien.’

Kan finalman zot ariv kot Jaïrus, bann dimounn pe plore parski zot extra sagrin. Me Jésus dir: ‘Pa plore. Zanfan-la pa’nn mor. Li pe zis dormi.’ Me bann dimounn koumans riye ek zot boufonn Jésus parski zot kone ki tifi-la inn mor.

Lerla Jésus amenn mama ek papa sa tifi-la ek trwa parmi so bann zapot dan lasam kot sa zanfan-la pe alonze. Li trap tifi-la so lame ek dir: ‘Leve!’ Ek tifi-la reviv, parey kouma to trouve isi. Li leve ek li marse! Ala kifer so mama ek so papa extra kontan.

Sa tifi-la se pa premie dimounn ki Jésus resisite. Labib dir ki premie dimounn ki Jésus ti releve, se garson enn vev ki ti res dan lavil Naïn. Plitar, Jésus resisit osi Lazare, frer Marie ek Marthe. Kan Jésus pou regne antan ki lerwa ki Bondie inn swazir, li pou resisit boukou-boukou dimounn. Eski nou pa kontan kan nou tann sa?

Luc 8:40-56; 7:11-17; Jean 11:17-44.