Skip to content

Skip to table of contents

Ésaü Ek Jacob

Ésaü Ek Jacob

 Zistwar 17

Ésaü Ek Jacob

GET sa de garson-la. Zot bien diferan, pa vre? To kone kouma zot apele? Saser-la apel Ésaü, ek garson ki pe vey mouton-la apel Jacob.

Ésaü ek Jacob se de frer zimo. Zot papa ek zot mama se Isaac ek Rébecca. Isaac bien kontan Ésaü, parski li enn bon saser ek li amenn manze pou lafami. Me Rébecca li, li pli kontan Jacob, parski li bien trankil ek li kontan lape.

Abraham zot granper, ankor touzour vivan. Sirman Jacob bien kontan ekout li koz lor Jéhovah. Finalman, Abraham mor laz 175 an alor ki bann zimo ena 15 an.

Kan Ésaü ena 40 an, li marye ar de madam ki res Canaan. Sa fer Isaac ek Rébecca bien sagrin, parski sa de madam-la pa ador Jéhovah.

Enn zour, enn kitsoz fer Ésaü bien ankoler ar so frer Jacob. Ler finn arive pou Isaac beni so gran garson. Ésaü pli gran ki Jacob, alor li pe atann ki Isaac beni li. Me bien avan sa, Ésaü ti vann so drwa pou gagn sa benediksion-la, ar Jacob. Anplis, kan sa de garson-la ti ne, Bondie ti dir ki se Jacob ki ti pou gagn sa benediksion-la. Se seki arive. Isaac donn sa benediksion-la so garson Jacob.

Plitar, kan Ésaü aprann seki’nn arive, li bien ankoler ar Jacob. Li telman ankoler ki li dir li pou touy so frer. Kan Rébecca tann sa, li trakase. Li dir Isaac: ‘Mo pou bien sagrin si Jacob osi marye ar enn madam ki res dan Canaan.’

Lerla, Isaac apel so garson Jacob ek dir li: ‘Pa marye ar enn madam ki res Canaan. Al plito dan lakaz to granper Bethouël ki res Harân, ek marye ar enn parmi bann tifi Labân, so garson.’

Jacob ekout so papa, ek deswit li koumans enn long vwayaz pou al Harân, kot so bann fami reste.

Genèse 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hébreux 12:16, 17.